โรงเรียนนครสวรรค์

รายชื่อวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 2 / 2561

ชั้น

ประเภทวิชา

ภาคเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวน

หน่วยกิต

ผู้สอน

ห้องที่สอน

หมายเหตุ

ม.1

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2

อ 21102

ภาษาอังกฤษ 2
(12 ห้อง x 2 คาบ )
1/1 – 1/12

1.5

1. นางรัชนี       บุญค้ำ


2. นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7,
1/9, 1/11
1/6, 1/8, 1/10, 1/12

8 ห้อง

4 ห้อง

 

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2

อ 21102

ภาษาอังกฤษ 2
(Foreigner Teacher)
(12 ห้อง x 1 คาบ)

1/1 – 1/12

1.5

1. Ms.Sarah Elzabeth

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12

12 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 21202

ภาษาอังกฤษ อ่าน –เขียน
     (12 ห้อง x 2 คาบ)

         1/1 – 1/12

1.0

1. นางอาทิตยา พรหมแก้ว


2. นางสมพิศ    สะบายแท้

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5
1/6,
1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11
1/12

6 ห้อง

6 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

จ 21202

ภาษาจีน 2

(Chinese Teacher)
(7 ห้อง x 2 คาบ)
1/6 – 1/12

1.0

1. Miss Zhong Wei

2. Miss Zheng Wei
3. นางสาวลาภิสรา วงค์หล้า

1/6, 1/7, 1/8, 1/9
1/10, 1/11, 1/12
1/6, 1/10

4 ห้อง
3 ห้อง

ชั้น

ประเภทวิชา

ภาคเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวน

หน่วยกิต

ผู้สอน

ห้องที่สอน

หมายเหตุ

ม.2

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2

อ 22102

ภาษาอังกฤษ 4
(12 ห้อง x 2 คาบ )
2/1 – 2/12

1.5

1. นายชาติชาย เกียรติพิริยะ
2. นางสาวปุญชรัสมิ์   สนธิรักษ์
3. นางสมพิศ สะบายแท้
4. นางปนิดา นามโสวรรณ์

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6
2/7, 2/9, 2/11
2/8, 2/10

2/12

6 ห้อง
3 ห้อง
3 ห้อง
1 ห้อง

 

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2

อ 22102

ภาษาอังกฤษ 4
(Foreigner Teacher)
(12 ห้อง x 1 คาบ )

2/1 – 2/12

1.5

1.Mr.David Israelsson

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6
2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12

12 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 22202

ภาษาอังกฤษ อ่าน –เขียน
     (12 ห้อง x 2 คาบ )
           2/1 – 2/12

1.0

1. นางนิตยา หมั่นกิจ
2. น.ส.อาจรีย์ โพพา

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6
2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12

6 ห้อง
6 ห้อง

ชั้น

ประเภทวิชา

ภาคเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวน

หน่วยกิต

ผู้สอน

ห้องที่สอน

หมายเหตุ

ม.3

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2

อ 23102

ภาษาอังกฤษ 6
(12 ห้อง x 2 คาบ )
3/1 – 3/12

1.5

1. นางสาวปุญชรัสมิ์ สนธิรักษ์

2. นางสาววราภรณ์ คงหอม

3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5,

3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12

5 ห้อง
7 ห้อง

 

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2

อ 23102

ภาษาอังกฤษ 6
(Foreigner Teacher)
(12 ห้อง x 1 คาบ )

3/1 – 3/12

1.5

1. Ms.Sarah Elzabeth

2. Mr.David Israelsson

3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5,

3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12

   6 ห้อง
  

   6 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 23202

ภาษาอังกฤษ อ่าน –เขียน
     (12 ห้อง x 2 คาบ )

           3/1 – 3/12

1.0

1. นางนงลักษณ์   แพงเรือน

2. นางวราภรณ์   ศรีดาวงษ์

3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6

3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12

6 ห้อง
6 ห้อง

ชั้น

ประเภทวิชา

ภาคเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวน

หน่วยกิต

ผู้สอน

ห้องที่สอน

หมายเหตุ

ม. 4

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2

อ 31102

ภาษาอังกฤษ 2
(15 ห้อง x 2 คาบ )

4/1 – 4/15
(MPห้อง 4/14)

1.0

1. นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา


2. น.ส.กฤษณา บุญชื่น

สอนห้อง MP 4/14

4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12

4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/13,
4/14, 4/15

   8 ห้อง
  
   7 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 31203

ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด
(Foreigner Teacher)
(2 ห้อง x 2 คาบ )
4/13 – 4/14

1.0

1. Mr.Lucius Kennedy

4/13, 4/14

     2 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 31204

ภาษาอังกฤษ อ่าน –เขียน
(14 ห้อง x 2 คาบ )
4/1 – 4/15
(MPห้อง 4/14)

1.5

1. นางจุฑามาศ แสงประทีปทอง

2. นางณัชชารีย์ เจริญฉัตรารมย์
3. นางนงลักษณ์   แพงเรือน

4. นางวราภรณ์ ศรีดาวงษ์

5. นายชิตะปัญญา
   องค์วิเศษไพบูลย์

4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/11
4/1, 4/6, 4/8, 4/15,
4/9, 4/10

4/12, 4/13
4/14

   6 ห้อง
   4 ห้อง
   2 ห้อง

   2 ห้อง
   1 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 31204

ภาษาอังกฤษ อ่าน –เขียน
(Foreigner Teacher)

(15 ห้อง x 1 คาบ )

4/1 – 4/15

(MPห้อง 4/14)

1.5

1. นายชิตะปัญญา
   องค์วิเศษไพบูลย์

4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5,4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11,
4/12, 4/13, 4/14, 4/15

   15 ห้อง

 

 

 

ชั้น

ประเภทวิชา

ภาคเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวน

หน่วยกิต

ผู้สอน

ห้องที่สอน

หมายเหตุ

ม. 4

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

จ 31202

ภาษาจีน 2
(Chinese Teacher)
(2 ห้อง x 2 คาบ )
4/13, 4/14

(MPห้อง 4/14)

1.0

1. นางสาวลาภิสรา วงค์หล้า
2.
Miss Zhong Wei

4/13, (4/14)
4/14

     1 ห้อง
     1 ห้อง

ม. 4

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

จ 31204

ภาษาจีนฟัง – พูด
(Chinese Teacher)
(1 ห้อง x 2 คาบ )
4/14

(MPห้อง 4/14)

1.0

2. Miss Zheng Wei

4/14

     1 ห้อง
    

ม. 4

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

ญ 31202

ภาษาญี่ปุ่น 2
(1 ห้อง x 2 คาบ )
4/14

(MPห้อง 4/14)

1.0

1.นายกลวัช เกษมโชค

4/14

     1 ห้อง
    

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ประเภทวิชา

ภาคเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวน

หน่วยกิต

ผู้สอน

ห้องที่สอน

หมายเหตุ

ม. 5

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2

อ 32102

ภาษาอังกฤษ 4
(15 ห้อง x 2 คาบ )

5/1 – 5/15

1.0

1. นางปนิดา นามโสวรรณ์

2. นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/10, 5/12, 5/14

5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/11, 5/13, 5/15

   7 ห้อง
  
   8 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 32203

ภาษาอังกฤษ ฟัง – พูด
(Foreigner Teacher)
(2 ห้อง x 2 คาบ )

5/13 – 5/14

1.0

1.นายชิตะปัญญา
   องค์วิเศษไพบูลย์

5/13, 5/14

   2 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 32204

ภาษาอังกฤษ อ่าน –เขียน
(15 ห้อง x 2 คาบ )

5/1 – 5/15

1.5

1. น.ส.ชมพูนุท อ่อนเลิศ


2. นางอาทิตยา พรหมแก้ว

3. นางนิตยา     หมั่นกิจ
4. น.ส.อาจรีย์     โพพา
5. น.ส.กฤษณา     บุญชื่น

5/3, 5/4, 5/5,5/6, 5/7, 5/8,

5/9, 5/10

5/1, 5/2

5/11, 5/12

5/13, 5/14

5/15

   8 ห้อง
  
   2 ห้อง
   2 ห้อง
   2 ห้อง
   1 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 32204

ภาษาอังกฤษ อ่าน –เขียน
(Foreigner Teacher)
(15 ห้อง x 1 คาบ )

5/1 – 5/15

1.5

1. Mr.Lucius Kennedy

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6,

5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11,

5/12, 5/13, 5/14, 5/15

   15 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

จ 32202

ภาษาจีน 4
(Chinese Teacher)
(2 ห้อง x 2 คาบ )

5/13 – 5/14

1.0

1. นางสาวลาภิสรา วงค์หล้า
2.
Miss Zhong Wei

5/13, (5/14)
5/14

     2 ห้อง
     1 ห้อง

 

 

ชั้น

ประเภทวิชา

ภาคเรียน

รหัสวิชา

รายวิชา

จำนวน

หน่วยกิต

ผู้สอน

ห้องที่สอน

หมายเหตุ

ม. 6

รายวิชาพื้นฐาน

ภาคเรียนที่ 2

อ 33102

ภาษาอังกฤษ 6
(15 ห้อง x 2 คาบ )

6/1 – 6/15

1.0

1. น.ส.อโณทัย   สินธุรัตน์

2. นายวิทยา โกวิโท

3. น.ส.วราภรณ์ คงหอม

6/1, 6/2, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12
6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8,

6/14, 6/15
6/13

   6 ห้อง
  

   8 ห้อง
  

   1 ห้อง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

อ 33204

ภาษาอังกฤษ อ่าน –เขียน
(15 ห้อง x 3 คาบ )

6/1 – 6/15

1.5

1. นางพูลสุข     กฤชเฟื่องฟู

2. นางศศิวรรณ เสือแก้ว

3. นางปริศนา   ชูพินิจ

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/15

6/6, 6/8, 6/10, 6/12, 6/14

6/5, 6/7, 6/9, 6/11, 6/13

   5 ห้อง
   5 ห้อง
   5 ห้อง
  

 

รายวิชาเพิ่มเติม

ภาคเรียนที่ 2

จ 33202

ภาษาจีน 6
(Chinese Teacher)
(3 ห้อง x 3 คาบ )

6/12, 6/13, 6/14

1.0

1. นางสาวลาภิสรา วงค์หล้า
2. Miss Zhong Wei
3. Miss Zheng Wei

6/13, 6/14
6/13
6/14

   2 ห้อง

   1 ห้อง
   1 ห้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com