รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าค่าย English Camp 26 – 27 พฤศจิกายน 2016

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล (Thai)

ชื่อ – นามสกุล (English)

ชั้น

หมายเหตุ

1

เด็กชายกิตติพัฒน์  ปานพรมธำรง

Kittiphat Panpomthamrong

2/7

 

2

เด็กชายวัฒนพัฒน์  ศิริเลิศวัฒนา

Wattanaphat  Sirilotewattana

2/7

 

3

เด็กหญิงกัญญารัตน์  กลั่นเกณไถ

Kanyarat  Klankenthai

2/7

 

4

เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทัศนา

Kanthida  Tassana

2/7

 

5

เด็กหญิงนภัสสร  ทองพูน

Naphatsorn  Thongpoon

2/7

 

6

เด็กหญิงบัวชมพู  เจริญสุวรรณ

Buachompoo  Charoensuwan

2/7

 

7

 เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีเสน

Phanitphicha  Srusen

2/7

 

8

เด็กหญิงพิชญา  แก้วกะชีวิต

Pitchaya  Khawkachiwit

2/7

 

9

เด็กหญิงจันทนี  ดาดำ

Juntanee  Dadam

2/8

 

10

เด็กหญิงพิมพ์แพรทอง  โรจน์พจนรัตน์

Pimpraethong  Rotpotchanarat

2/8

 

11

เด็กหญิงสบันงา  ใจฟอง

Sabunnga  Jaifong

2/8

 

12

เด็กหญิงอภิชญา  ใจการุณ

Apitchaya  Jaikaroon

2/8

 

13

เด็กชายชุติพนธ์  กล้ากสิกิจ

Chutipon  Klakasikit

2/9

 

14

เด็กชายฐิติพันธุ์  วิมลพันธุ์

Thitipan  Vimonpan

2/9

 

15

เด็กชายไตรสิทธิ์  เสถียรนนทศิริ

Traisit Sathiannonthasiri

2/9

 

16

เด็กชายพีร์  โพชนา

Peer  Pochana

2/9

 

17

เด็กชายวชิรวิชญ์  หวังวิศิษฎ์

Wachirawit  Whangvisit

2/9

 

18

เด็กชายสปปกรณ์  ประภารวีวรรณ

Sippakorn  Praparaweewan

2/9

 

19

เด็กหญิงภัทธิรา  หมวกเอี่ยม

Puttira  Muak-iam

2/9

 

20

เด็กหญิงรมิตา  เทียมเกรียงไกร

Ramita  Tieamkriangkrai

2/9

 

21

เด็กหญิงวลัยทิพย์  ทัตธนแสงเย็น

Wanlaitip  Thattanaseangyen

2/9

 

22

เด็กชายติณณ์ตะวัน  กัลณา

Tintawan  Kunlana

2/10

 

23

เด็กชายปุณยพัฒน์  คล้ายเนียม

Punyapat  Klainiam

2/10

 

24

เด็กชายธนายุทธ  อินทัศน์

Thanayut  Inthat

2/10

 

25

เด็กชายพีระวัฒน์  ธีรภาพวรภัทร

Peerawat  Theerapapworapat

2/10

 

26

เด็กหญิงชุติมา  คุประตกุล

Chutima  Kupratakul

2/10

 

27

เด็กหญิงปุณยวีย์  อานุภาพภราดร

Punyawee  Anuphappharadorn

2/10

 

28

เด็กหญิงเพ็ญประภา  พานิชย์

Penprapha  Phanit

2/10

 

29

เด็กหญิงศิริลดา  จงกล

Sirilada  Jongkol

2/10

 

30

เด็กหญิงอรกช  ดาวสดใส

Orakot  Daosodsai

2/10

 

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล (Thai)

ชื่อ – นามสกุล (English)

ชั้น

หมายเหตุ

31

เด็กชายกษิดศ  เหง่าทอง

Kasidis  Ngowthong

2/11

 

32

เด็กชายปพนธีร์  หิรัญตระกูล

Papantee  Hiruntakoon

2/11

 

33

เด็กชายชัยวุฒิ  ศรีคัดเค้า

ChaJwut  Srikutkao

2/12

 

34

เด็กชายชิษณุพงศ์  ชาญเขตกรณ์

Chisanupong  Chanketkorn

2/12

 

35

เด็กชายธนสกล  เหลืองประเสริฐ

Tanasakon  Luangpasert

2/12

 

36

เด็กชายธรรมสรณ์  กุลเกษตร

Thammasorn  Kulkasate

2/12

 

37

เด็กชายธวัชชัย  ศรีสิทธิ์

Thawatchai  Srisit

2/12

 

38

เด็กชายบรรณวิทย์  ชาญกิจกรรณ์

Bannawit  Chankitkan

2/12

 

39

เด็กชายภราดร  ศรีนะภาพรรณ

Paradorn  Srinapaphan

2/12

 

40

เด็กชายภูเมศ  อริยพันธ์พิทักษ์

Bhumet  Ariyaphanpitak

2/12

 

41

เด็กชายอนุวัฒร์  สุวรรณบาง

Anuwat  Suwanbang

2/12

 

42

เด็กหญิงชัญญา  ล้อมไล้

Chanya  Lomlai

2/12

 

43

เด็กหญิงณัฐธนภัทร์  สุขนิจ

Nattanapat  Suknit

2/12

 

44

เด็กหญิงณัฐสุดา  สลุงอยู่

Natsuda  Salungyoo

2/12

 

45

เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประสงค์ทอง

Thanyarat  Prasongtong

2/12

 

46

เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนทวีสุข

Thanchanok  Saentaweesuk

2/12

 

47

เด็กหญิงบุญฑริกา  จูยิ่ง

Boontarika  Juying

2/12

 

48

เด็กหญิงสุวรัญชา  ภู่จำรูญ

Suwaruncha  Phujumroon

2/12

 

49

เด็กหญิงกัญญาพัชร  อยู่ชัง

Kanyapat  Yuchang

3/3

 

50

เด็กหญิงนพรัตน์    เกตุกำเหนิด

Noppanat  Ketkanird

3/3

 

51

เด็กหญิงนิธิชา    หลินภัทรชัย

Niticha  Linpattarachai

3/3

 

52

เด็กหญิงวิมลรัตน์    แจ่มดี

Wimonrat  Jamdee

3/3

 

53

เด็กชายกิตติ  หมอยาดี

Kitti  Moryadee

3/5

 

54

เด็กชายคุณานนต์  ทรัพย์มามูล

Kunanon  Supmamul

3/5

 

55

เด็กชายณัฐพงศ์  บุญมี

Nattapong  Boonmee

3/5

 

56

เด็กชายณัฐพล  พัฒน์บุญ

Nattapon  Patboon

3/5

 

57

เด็กชายบดินทร์วิทย์  จิตรสมฤทัยกุล

Badinwit  Jitsomruetaikul

3/5

 

58

เด็กชายปณต  ใบไพศาล

Panoth  Baipaisarn

3/5

 

59

เด็กชายปัญยวัฒน์  เจียมศรพงษ์

Panyawat  Jaiwsripong

3/5

 

60

เด็กชายปัณณธร  เรือนมา

Pannatorn  Ruenma

3/5

 

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล (Thai)

ชื่อ – นามสกุล (English)

ชั้น

หมายเหตุ

61

เด็กชายพิชญุตม์  ทองคำน้อย

Phitchayut  Tongkamnoi

3/5

 

62

เด็กชายศิริวัฒน์  ส่งวัฒนา

Siriwat  Songwattana

3/5

 

63

เด็กชายศุภกันต์    กัณฑ์เพ็ชร์

Supakan  Kanphat

3/5

 

64

เด็กชายเศรษฐ์    เอกเศรษฐ์สกุล

Set  Eksetsakul

3/5

 

65

เด็กชายอชิตพล    องค์อานนท์

Architapon  Onganon

3/5

 

66

เด็กหญิงกรวิภา    โพร้งจั่น

Konwipa  Prongjun

3/5

 

67

เด็กหญิงจิตตา    ผิวผ่อง

Jitta  Pewpong

3/5

 

68

เด็กหญิงชญานิษฐ์    พันธุเขตต์การณ์

Chayanit  Phantuketkarn

3/5

 

69

เด็กหญิงณัฎฐ์ศาตพร    จันทร์อร่าม

Natsataphon  Junaram

3/5

 

70

เด็กหญิงดวงกมล  เป้าชัง

Doungkamon  Paochang

3/5

 

71

เด็กหญิงธันย์ชนก    มาละเงิน

Thanchanok  Malangen

3/5

 

72

เด็กหญิงธีร์สุดา    ข้อโนนแดง

Teesuda  Khonondang

3/5

 

73

เด็กหญิงนันท์นภัส    กุลรัตน์เขมวัน

Nunnaphat  Kulratkhemmawan

3/5

 

74

เด็กหญิงนิศากร    วงศ์จันทร์

Nisakorn  Wongchan

3/5

 

75

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    เจียมเด่นงาม

Pattanit  Jaumdengarm

3/5

 

76

เด็กหญิงวนมารินทร์  แดงทองดี

Wanamarin  Dangthongdee

3/5

 

77

เด็กหญิงศศิกานต์  สนธิรักษ์

Sasikarn  Sonthirak

3/5

 

78

เด็กหญิงณัฏฐกฤตา    กนกมหกุล

Natthakritta  Kanokmahakul

3/8

 

79

เด็กหญิงปรางระวี  บุญนวน

Prangrawi  Bunnuan

3/8

 

80

เด็กหญิงพรนภัส    เอกเศรษฐ์สกุล

Pornnapat  Eksetsakul

3/8

 

81

เด็กหญิงพิมฌ์ทวาฬีณ์    พวงระย้า

Pimtawaree  Phungraya

3/8

 

82

เด็กหญิงภารุจีร์    แสงใส

Parujee  Sangsai

3/8

 

83

เด็กชายสุดเขต  ภู่พึ่ง

Sutkhet  Phuphung

3/9

 

84

เด็กชายอคิราภ์  ยมจันทร์

Akira  Yomjun

3/9

 

85

เด็กชายนรเศรษฐ์  กุวะลัย

Noraset  Guwalai

3/10

 

86

เด็กชายปฐมพร  ผิวผ่อง

Patomporn  Pewpong

3/10

 

87

เด็กชายสุทธิภัทร  ชนะวงษ์

Sutiphat  Chanawong

3/10

 

88

เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตะคร้อ

Chutikarn  Takrow

3/10

 

89

เด็กหญิงณัชชาพร  สิทธิโชคเจริญ

Natchaporn Sitthichokcharoen

3/10

 

90

เด็กหญิงณัฐชนก  สระศรีแสง

Natchanok  Sasrisang

3/10

 

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าค่าย English Camp 2016

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล (Thai)

ชื่อ – นามสกุล (English)

ชั้น

หมายเหตุ

91

เด็กหญิงณัฐณัชพร  ฐิติกรสกลวงศ์

Natnatchaporn  Thitigonsakolwong

3/10

 

92

เด็กหญิงปรัชญา  สังข์ทรัพย์

Pratchaya  Sangsab

3/10

 

93

เด็กหญิงปวันรัตน์  ตั้งประเสริฐ

Pawanrat  Thangprasret

3/10

 

94

เด็กหญิงปาณิศา  ชัยวิชิต

Panisa  Chaiwichit

3/10

 

95

เด็กหญิงภัชฌากร  บุญยะ

Phatchakon  Bunya

3/10

 

96

เด็กหญิงภัทราพร  เกียรติวงค์กมล

Pattraporn  Keattiwongkamol

3/10

 

97

เด็กหญิงมนทกานติ  ทิมรอด

Montakan  Timrod

3/10

 

98

เด็กหญิงรวินท์นิภา  ถาวรนิวัตน์สกุล

Rawinnipha  Thawornniwatsakun

3/10

 

99

เด็กหญิงวรินทร  สงมณี

Warinthrn  Seangmanee

3/10

 

100

เด็กหญิงศุภรดา  นามวงษ์

Suparada  Namwong

3/10

 

101

เด็กหญิงสร้อยฟ้า  กังวาฬ

Suifa  Kangwan

3/10

 

102

เด็กหญิงณัฐภา  ศรีเพ็ง

Nattapa  Sripeng

3/10

 

103

เด็กชายกิตติธัช  เสนีย์

Kittithat  Senee

3/12

 

104

เด็กชายณัฐวุฒิ  อนันต์ชล

Natthawut  Ananchon

3/12

 

105

เด็กชายภาสกร  สุ่มประดิษฐ์

Phatsakorn  Sumpradit

3/12

 

106

เด็กชายสรวิชญ์   ชูพินิจ

Sirawit  Choopinit

3/12

 

107

เด็กหญิงกชพรรณ  ยิ่งยวด

Kotchaphan  Yingyoud

3/12

 

108

เด็กหญิงจิรัชญา  พิศาลวาปี

Jiradchaya  Pisanwapee

3/12

 

109

เด็กหญิงจิรัชญา  แสงศักดิ์

Chiratchaya  Sangsak

3/12

 

110

เด็กหญิงณัชรผกาท์  รารังสิทธิ์

Natcharaphaka  Rarungsit

3/12

 

111

เด็กหญิงณัฐนันท์  ช่วยบุญ

Natthanan  Chuayboon

3/12

 

112

เด็กหญิงณัฐนันท์    ศรีเพ็ง

Nutthanun  Sripeng

3/12

 

113

เด็กหญิงณิฑชา    อินทร์แป้น

Nitcha  Inpan

3/12

 

114

เด็กหญิงธนธรณ์    ปลาทอง

Thanathorn  plathong

3/12

 

115

เด็กหญิงธนพร    วิเชียรวรรณ

Thanaporn  Wicheanwan

3/12

 

116

เด็กหญิงนุชฎา    ภคพลธนกุล

Nutchada  Pakapoltanakun

3/12

 

117

เด็กหญิงปริชญา    บุญเถื่อน

Paritchaya  Boonturn

3/12

 

118

เด็กหญิงพันธมน  แจ่มเกตุ

Panthamon  Jamket

3/12

 

119

เด็กหญิงรวิพร  บุญธรรม

Rawiporn  Boontham

3/12

 

120

เด็กหญิงสกัลญา  สุวรรณชะนะ

Sukanlaya  Suwanchana

3/12

 

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล (Thai)

ชื่อ – นามสกุล (English)

ชั้น

หมายเหตุ

121

เด็กหญิงสุจินส  พุ่มเงิน

Sujira  Poomngern

3/12

 

122

เด็กหญิงอมลรุจี    ขยันเขตต์กรณ์

Amonrujee  Kayanketkorn

3/12

 

123

เด็กหญิงอริสรา    วิจิตรญาณพล

Arissarat  Vichityannapol

3/12

 

124

นางสาวณัฐจารีย์  ปิ่นโตนด

Nutjaree  Pintanod

4/8

 

125

นางสาวพิชชาภัทร์  รุจิอนันต์พร

Pitchaphat  Rujiananpon

4/8

 

126

นางสาวปรายฟ้า  ชำนาญจักร

Prayfa  Chamnanchak

4/8

 

127

นางสาวกมลลักษณ์  อังศธรรมรัตน์ 

Kamonluk  Aungsatammarat

4/8

 

128

นางสาวกนกนภา  นวนศรี

Kanoknapa  Nuansri

4/8

 

129

นางสาวดาริสา  ดงกระโทก

Darisa  Dongkratok

4/8

 

130

นายฐิติวัสส์  บุญชู

Thitiwat  Boonchu

4/13

 

131

นายพงษ์ธนิน  โชติวิริยะพรกุล

Pongtanin  Chothviriyapornkul

4/13

 

132

นางสาววศินี  กว้างขวาง

Wasinee  Kwangkwang

4/13

 

133

นางสาวกณิศ  ไทยสงค์

Kanis  Thaisong

4/13

 

134

นางสาวชไมพร  วรรณทวี

Chamaiphon  Wanthawee

4/13

 

135

นางสาวณมินดา  เมณฑ์กูล

Naminda  Menkul

4/13

 

136

นางสาวธันย์ชนก  ทองวิชิต

Thachanok  Thongwichit

4/13

 

137

นางสาวธันย์ชนก  ทองวิชิต

Thanchanok  Thongwichit

4/13

 

138

นางสาวมนพร  แสนศิลา

Manaphon  Sansila

4/13

 

139

นางสาวมานิสา  พันธุ์ทอง

Manisa  Phantong

4/13

 

140

นางสาวรัตนภัทร  ชมภู

Rattanaphat  Chomphu

4/13

 

141

นางสาววริศรา  ยอดสมใจ

Warissara  Yodsomjai

4/13

 

142

นางสาวศิริมา  ชอบธรรม

Sirima  Choptham

4/13

 

143

นางสาวธนภรณ์  กิจสุวรรณ์

Tanaporn  Kitsuwan

4/14

 

144

นางสาวกัญญาวีร์  พฤติวรพงศ์กุล

Kanyawee  Pruettiworapongkul

4/14

 

145

นางสาวอัญชะลีพร  อ่างทอง

Unchareeporn  Angthong

4/14

 

146

นางสาวภานิดา  พาคำ

Phanida  Phakum 

4/14

 

147

นางสาวสุพิชญา  ศรีไพรสณฑ์

Supichaya  Sripraison

4/14

 

148

นายศานติพล  สมสวย

Santiphol  Somsuay

4/12

 
         

                                                นางสาวอาจรีย์  โพพา   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    โรงเรียนนครสวรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com