เรียน  ครูกลุ่มสาระต่างประเทศ 

       แจ้งการปรับแบบฟอร์มข้อสอบกลางภาค 2/2559

       แจ้งคุณครูใช้แบบฟอร์มข้อสอบ

       (ที่ปรับคำชี้แจงเพิ่มเติม)

      ตามไฟล์ ที่ให้ดาวน์โหลด ดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม อ.พื้นฐาน คลิ้กที่นี่ค่ะ

 

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม อ.เพื่มเติม คลิ้กที่นี่ค่ะ

หมายเหตุ :

1.กรณีข้อสอบปรนัย ควรมีตัวเลือกไม่น้อยกว่า  4 ตัวเลือก

2.หากไม่สะดวกในการ ดาวน์โหลด คุณครูมา save ที่เครื่องคอมกลางได้ค่ะ

3.ส่งต้นฉบับข้อสอบ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com