ห้องสอบที่ 1 ห้อง 215  Smart English (ระดับ ม.ต้น) 
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00001 เด็กหญิงกชพรรณ  คลังเย็น ม.3
2 00002 เด็กหญิงพรหมชนก คงสิบ ม.3
3 00003 เด็กชายรณชัยยุทธ  บุตตวงค์ ม.3
4 00004 เด็กหญิงพรรษชล  สายคุณากร ม.3
5 00005 เด็กหญิงอัญชิสา  ขุนณรงค์ ม.3
6 00006 เด็กหญิงภัทรนันท์  มีเครือ ม.3
7 00007 เด็กหญิงธรลักษณื  ประทุมมา ม.3
8 00008 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  เนียก๊าด ม.3
9 00009 เด็กชายพีณัฐ  ปัญญามัง ม.3
10 00010 เด็กหญิงชญานิน  จำปี ม.3
11 00011 เด็กชายกษิดิศ  สุทธิพงษ์วิจิตร ม.3
12 00012 เด็กหญิงอรนลิน    สุวรรณาสน์ ม.3
13 00013 เด็กหญิงนภัสกร  ศุภรวงศ์ ม.3
14 00014 เด็กหญิงนันทชพร    พรายพร ม.3
15 00015 เด็กหญิงอภัสรา    ภู่ศรี ม.3
16 00016 เด็กหญิงเขมินทรา    สุรกุล ม.3
17 00017 เด็กชายภูริช    ธีระโกศล ม.3
18 00018 เด็กหญิงญณินชญา    อุ่นจิตต์วรรธนะ ม.3
19 00019 เด็กชายพีรภัทร    พิพัฒนสิริ ม.3
20 00020 เด็กหญิงสุปวีณ์    บรรณคร ม.3
21 00021 เด็กหญิงณหทัย    ลิ้มวีระประจักษ์ ม.3
22 00022 เด็กหญิงปรีด์เปรม    อภิรักษชัยกูร ม.3
23 00023 เด็กชายณภัทร    ใจมอย ม.3
24 00024 เด็กหญิงภาสินี    รักพานิชมณี ม.3
25 00025 เด็กชายอธิวัฒน์    เฮงประดิษฐ ม.3
26 00026 เด็กหญิงม่านฟ้า    ลีลาพร ม.3
27 00027 เด็กหญิงปณิดา    พุ่มวิวัฒนศิริกุล ม.3
28 00028 เด็กชายวณิช    บุญช่วย ม.3
29 00029 เด็กหญิงโปรดปราณ  จันแปงเงิน ม.3
30 00030 เด็กหญิงลีนาลียา    เรืองจุติโพธิ์พาน ม.3
31 00031 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ยงวิทยากุล ม.3
32 00032 เด็กหญิงนัชชา  พัฒนพังษ์ศักดิ์ ม.3
33 00033 เด็กชายธนพล    เพชรรุ่งรัศมี ม.3
34 00034 เด็กชายตันติกร    ชาตะวราหะ ม.3
35 00035 เด็กชายศุภณัฐ    เนียรภาค ม.3
36 00036 เด็กชายปณชัย    ยืนยง ม.3
37 00037 เด็กชายศุภกฤต    แกว่นการไถ ม.3
38 00038 เด็กหญิงเขมจิรา    วงศ์บุญธรา ม.3
39 00039 เด็กหญิงพาขวัญ    พิมพ์เมือง ม.3
40 00040 เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ปานพิม ม.3
ห้องสอบที่ 2 ห้อง 216  Smart English (ระดับ ม.ต้น)    
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00041 เด็กหญิงหทัยภัทร    ชมวรกุล ม.3
2 00042 เด็กหญิงบุลภรณ์    ชีวัตร์ ม.3
3 00043 เด็กหญิงกัญญาพัชร    อยู่ชัง ม.3
4 00044 เด็กชายธนวัฒน์    หวังสมบูรณ์ศิริ ม.3
5 00045 เด็กชายชณภูมิ    ศรีประทักษ์ ม.3
6 00046 เด็กหญิงนพรัตน์    เกตุกำเหนิด ม.3
7 00047 เด็กหญิงอภิชญา    ยอดนิล ม.3
8 00048 เด็กหญิงพิมพ์นารา    วิวัฒน์พาณิชย์ ม.3
9 00049 เด็กหญิงนิธิชา    หลินภัทรชัย ม.3
10 00050 เด็กหญิงณิชานาฏ    ชัยภาษี ม.3
11 00051 เด็กหญิงนลินา    ภัททาจาระ ม.3
12 00052 เด็กหญิงณัชชา    ไชยะโอชะ ม.3
13 00053 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา    อุยถาวรยิ่ง ม.3
14 00054 เด็กหญิงลดาวัลย์    ภู่พันธ์ ม.3
15 00055 เด็กหญิงสุจิรภา    สุจิพงศ์ ม.3
16 00056 เด็กหญิงญาณิศา    ดั่นเจริญ ม.3
17 00057 เด็กชายกิจจพัฒน์    รุ่งรัตน์ ม.3
18 00058 เด็กชายณภทร    ตั้งจิตปรีดานนท์ ม.3
19 00059 เด็กหญิงธนัญญา    ชูสว่าง ม.3
20 00060 เด็กหญิงปรียพัศ    ฉัตรเจริญผล ม.3
21 00061 เด็กหญิงชุติมณฑน์    ประทีป ม.3
22 00062 เด็กชายณฐภัค    ทองม่วง ม.3
23 00063 เด็กชายนภนธ์    รุ่งวัฒนภักดิ์ ม.3
24 00064 เด็กชายภูริณัฐ    จันทร์เสรีวัฒน์ ม.3
25 00065 เด็กชายธนพล    ปรีนคร ม.3
26 00066 เด็กชายภัทร    ปุญญฤทธิ์ ม.3
27 00067 เด็กหญิงมัชฌิมา    เพ็ชรอินทร์ ม.3
28 00068 เด็กหญิงปัณชญา    ดิษเจริญ ม.3
29 00069 เด็กหญิงวิมลรัตน์    แจ่มดี ม.3
30 00070 เด็กหญิงสิริกร    วิสิทธิ์ตระกูล ม.3
31 00071 เด็กหญิงพรชนก    มาพัวะ ม.3
32 00072 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    คงฤทธิ์ ม.3
33 00073 เด็กหญิงกนกณัฏฐ์    จีนมหันต์ ม.3
34 00074 เด็กหญิงศุภิสรา    แสนทวีสุข ม.3
35 00075 เด็กหญิงจุฑาภัทร์    ร่มพยอม ม.3
36 00076 เด็กหญิงนภสวรรณ    สิงห์โตทอง ม.3
37 00077 เด็กหญิงวศิ    วิสิทธิโชค ม.3
38 00078 เด็กหญิงณัฐชยา    ศรีฉ่ำ ม.3
39 00079 เด็กหญิงปัณฑารีย์    พิลึก ม.3
40 00080 เด็กหญิงวิภาดา    จันทสอน ม.3
  ห้องสอบที่ 3 ห้อง 221  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)  
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00081 เด็กหญิงพรพิทักษ์    ประจักษ์รัตนกุล ม.3
2 00082 เด็กหญิงชนกนันท์    หลิวเจริญทรัพย์ ม.3
3 00083 เด็กหญิงจิดาภา    คงศิริสมบัติ ม.3
4 00084 เด็กหญิงปรางฉัตร    ฉัตรมานพ ม.3
5 00085 เด็กชายหาญณรงค์    แรงเขตร์การ ม.3
6 00086 เด็กหญิงทอฝัน    แก่นโสภา ม.3
7 00087 เด็กหญิงปภาวรินท์    พลทามูล ม.3
8 00088 เด็กชายพุฒิกรณ์    สาคร ม.3
9 00089 เด็กหญิงกชมน    ทองจั่น ม.3
10 00090 เด็กหญิงณัฐนิช    จึงเจริญพานิชย์ ม.3
11 00091 เด็กหญิงธนัชพร    จันทร์อินทร์ ม.3
12 00092 เด็กชายมนพัทธ์    มะจะกรณ์ ม.3
13 00093 เด็กหญิงธนัชพร    มาสสุข ม.3
14 00094 เด็กหญิงณัฐชยา    สิงห์น้อย ม.3
15 00095 เด็กหญิงปนัศยา    อารี ม.3
16 00096 เด็กหญิงวีนัสรา    สมหวัง ม.3
17 00097 เด็กหญิงนันท์นภัส    กุลรัตน์เขมวัน ม.3
18 00098 เด็กหญิงธันย์ชนก    มาละเงิน ม.3
19 00099 เด็กชายเศรษฐ์    เอกเศรษฐ์สกุล ม.3
20 00100 เด็กหญิงธฤดี  นามบุรี ม.3
21 00101 เด็กหญิงพิชามญชุ์    เสวกวรรณ์ ม.3
22 00102 เด็กหญิงชนัญชิดา    สุวรรณะ ม.3
23 00103 เด็กหญิงโสภิรฐ์ชา    ดวงทอง ม.3
24 00104 เด็กหญิงจิรัชญา    พันธ์เขตรการ ม.3
25 00105 เด็กหญิงพณิชา    วิบูลรัตน์ ม.3
26 00106 เด็กหญิงจินชฎา    กนกวรกาญจน์ ม.3
27 00107 เด็กหญิงโสภณัฐ    จิตรเอก ม.3
28 00108 เด็กหญิงภูริชญา    จันทร์เทศ ม.3
29 00109 เด็กหญิงกรวิภา    โพร้งจั่น ม.3
30 00110 เด็กหญิงนิศากร    วงศ์จันทร์ ม.3
31 00111 เด็กหญิงปรัษฐา    เรียมศรีสกุล ม.3
32 00112 เด็กหญิงฐิติภา    วิวรรธโนภาส ม.3
33 00113 เด็กหญิงพิชญ์สินี    ภคินพิตรพิบูล ม.3
34 00114 เด็กหญิงลษิดา    บ่างศรีวงษ์ ม.3
35 00115 เด็กชายปฏิพนธ์    สุทธชีวเทพ ม.3
36 00116 เด็กชายธนวัฒน์    มณีไสย ม.3
37 00117 เด็กชายวศิน    หัตถกิจวัฒนา ม.3
38 00118 เด็กชายรุจิภาส    กระต่ายเทศ ม.3
39 00119 เด็กหญิงฉัตรลดา    เสืออย่าง ม.3
40 00120 เด็กหญิงสุพิชญ์กรณ์    จงณรงค์ชัย ม.3
ห้องสอบที่ 4 ห้อง 222  Smart English (ระดับ ม.ต้น)    
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00121 เด็กชายธนกุล    จุลกลพ ม.3
2 00122 เด็กหญิงนภษร    โรจนาวัชร์ ม.3
3 00123 เด็กหญิงกานต์สิริ    เกษาพร ม.3
4 00124 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พงษ์ประสิทธิ์ ม.3
5 00125 เด็กหญิงจุฑามาศ  กระต่ายทอง ม.3
6 00126 เด็กชายจักรกฤษณ์    บุญชู ม.3
7 00127 เด็กหญิงชยานันท์  ประจง ม.3
8 00128 เด็กหญิงจิตตานันท์    สุขเกษม ม.3
9 00129 เด็กหญิงณัฐชา    แก้วเพ็ง ม.3
10 00130 เด็กหญิงรินรดา    แก้วจงประสิทธิ์ ม.3
11 00131 เด็กชายพุทธิ์นันธ์    กรรัศมีโชติ ม.3
12 00132 เด็กหญิงธารารินทร์    รัตนวรสุทธิ์ ม.3
13 00133 เด็กหญิงพรนภัส    เอกเศรษฐ์สกุล ม.3
14 00134 เด็กชายประพาส    แก้วทอง ม.3
15 00135 เด็กหญิงเหนือฝัน    บุญสนอง ม.3
16 00136 เด็กหญิงมลิวัลย์    ศรีสุข ม.3
17 00137 เด็กหญิงนภัสวรรณ    เจริญวุฒิกุล ม.3
18 00138 เด็กหญิงบงกช    มณีโชติ ม.3
19 00139 เด็กหญิงศิรภัสสร    อยู่คง ม.3
20 00140 เด็กชายปรีชาชาญ    บัวบาน ม.3
21 00141 เด็กหญิงปภาวี    กล้าการไถ ม.3
22 00142 เด็กหญิงสุพิชญา    วานิชสวัสดิ์วิชัย ม.3
23 00143 เด็กหญิงแพรวพรรณ    มาทัพ ม.3
24 00144 เด็กชายอคิราภ์    ยมจันทร์ ม.3
25 00145 เด็กชายภูฉาย    ฉายเพ็ชร ม.3
26 00146 เด็กชายภคิน    อยู่รอด ม.3
27 00147 เด็กชายวสุธร    โกวิทย์ ม.3
28 00148 เด็กหญิงอภิญญา    ฉัตรรักษา ม.3
29 00149 เด็กหญิงพัชรพร    สุราภา ม.3
30 00150 เด็กหญิงภาวิณีย์    สำเภารอด ม.3
31 00151 เด็กหญิงปวริศา    กาญจนะปริชาติ ม.3
32 00152 เด็กหญิงนภารัตน์    หิริโอ ม.3
33 00153 เด็กหญิงสุธาสินี    ไชยพันธุ์ ม.3
34 00154 เด็กหญิงธัญชนก    กาสา ม.3
35 00155 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ตันวิสุทธิ์ ม.3
36 00156 เด็กหญิงพิมพ์วิชญา    คงชาญแพทย์ ม.3
37 00157 เด็กหญิงพัชนี    พร้อมเที่ยงตรง ม.3
38 00158 เด็กหญิงณัฐพร    พึ่งแสงสี ม.3
39 00159 เด็กหญิงธัญพร    สอนกองแดง ม.3
40 00160 เด็กหญิงชญานิษฐ์    มีแสง ม.3
  ห้องสอบที่ 5 ห้อง 231  Smart English (ระดับม.ต้น) 
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00161 เด็กหญิงเจนณิษฏา    อารยต่อพงศ์ ม.3
2 00162 เด็กชายธรรมสรณ์  กุลเกษตร ม.2
3 00163 เด็กชายธวัชชัย  ศรีสิทธิ์ ม.2
4 00164 เด็กชายนันทิพัฒน์  วงศา ม.2
5 00165 เด็กชายนิทัศน์  เที่ยงนิล ม.2
6 00166 เด็กชายปพน  เข็มเงิน ม.2
7 00167 เด็กชายภราดร  ศรีนะภาพรรณ ม.2
8 00168 เด็กชายอธิบดี  กระแสแสง ม.2
9 00169 เด็กหญิงชนิกานต์  สุกทับ ม.2
10 00170 เด็กหญิงณัฐธนภัทร์  สุขนิจ ม.2
11 00171 เด็กหญิงณัฐสุดา  สลุงอยู๋ ม.2
12 00172 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ประสงค์ทอง ม.2
13 00173 เด็กหญิงปณิตา  พวงระย้า ม.2
14 00174 เด้กหญิงปัทมพร  บุญอาจ ม.2
15 00175 เด็กหญิงพิญดา  เมธากูล ม.2
16 00176 เด็กหญิงศรสวรรค์  สาระคุณ ม.2
17 00177 เด็กหญิงสิริธารย์  อินทร์น้อย ม.2
18 00178 เด็กหญิงสุวรัญชา  ภู่จำรูญ ม.2
19 00179 เด็กหญิงอภิญญา  มินเสน ม.2
20 00180 เด็กชายชัยวุฒ  ศรีคัดเค้า ม.2
21 00181 เด็กชายรพีกร  กาวิลเครือ ม.1
22 00182 เด็กหญิงอโนมา  อรุณเจริญยิ่ง ม.1
23 00183 เด็กชายชนกันต์  จันทร์ฟุ้ง ม.1
24 00184 เด็กหญิงพิรดา  แท่งทอง ม.1
25 00185 เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองดอนเปลี่ยน ม.1
26 00186 เด็กหญิงณภัทร  พงษ์สุวิเชษศักดิ์ ม.1
27 00187 เด็กชายกษิรา   กออวยชัย ม.1
28 00188 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สิงห์สลุด ม.1
29 00189 เด็กหญิงสิริภา  สังกา ม.1
30 00190 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์กระจ่าง ม.1
31 00191 เด็กหญิงศศิภาวรรณ  บรรณวัฒน์ ม.1
32 00192 เด็กหญิงอาทิมา  กิตติกุลเมธี ม.1
33 00193 เด็กชายสุวิจักขณ์  อื้อศรีวงศ์ ม.1
34 00194 เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  บัวผัน ม.1
35 00195 เด็กหญิงไอลดา  ทาหะพรหม ม.1
36 00196 เด็กชายวรพิชญา  คงทอง ม.1
37 00197 เด็กชายณัฐพร  สุพรม ม.1
38 00198 เด็กชายนนทวัฒน์  ยั่งยืน ม.1
39 00199 เด็กชายสุพรรณ  เลิศพิทักษ์ ม.1
40 00200 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขอร่าม ม.1
  ห้องสอบที่ 6 ห้อง 232  Smart English (ระดับ ม.ต้น) 
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00201 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทุ่งจันทร์ ม.2
2 00202 เด็กชายฐิติวุฒน์  เสาวะใน ม.2
3 00203 เด็กชายกษิดิศ  เหง่าทอง ม.2
4 00204 เด็กชายอัครชัย  ไพรสิงห์ ม.2
5 00205 เด็กชายเจษฎากร  บุญสูง ม.2
6 00206 เด็กชายภัทรกิต  มั่นศักดิ์ ม.2
7 00207 เด็กชายสัณห์พิชญ์  วินัยพานิช ม.2
8 00208 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฉัตราภรณ์พงศ์ ม.2
9 00209 เด็กหญิงดาราภร  ซู ม.2
10 00210 เด็กหญิงอรัญญารัตน์  ศรีสุข ม.2
11 00211 เด็กหญิงศตพร  ซิ้มเจริญ ม.2
12 00212 เด็กหญิงมัลลิกา  ไกรสัย ม.2
13 00213 เด็กหญิงชุตินันท์  เพ็ชรมณี ม.2
14 00214 เด็กหญิงณัฐชนิกานต์  โชติพิศาล ม.2
15 00215 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  โพธิ์สุวรรณ์ ม.2
16 00216 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แม่นศร ม.2
17 00217 เด็กหญิงชนากานณ์ ศรีบุรี ม.2
18 00218 เด็กหญิงปณิตา  นิลน้อย ม.2
19 00219 เด็กหญิงพิชญาภัค  ขันกสิกรรม ม.2
20 00220 เด็กหญิงปณิษา  ครุฑพันธ์ ม.2
21 00221 เด็กชายณัฐธนภัทร  เหลืองทองคำ ม.2
22 00222 เด็กหญิงภาพิมล  จรุยนนท์ ม.2
23 00223 เด็กหญิงวรรณเกียรติ  แก้วพนม ม.2
24 00224 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิระชัยเดชาวัชร์ ม.2
25 00225 เด็กชายภานุวัฒน์  กุมมาน้อย ม.2
26 00226 เด็กชายณัฏฐ์  ปาละนันทน์ ม.2
27 00227 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  วัฒนพฤกษชาติ ม.2
28 00228 เด็กชายปพนธีร์  หิรัญตระกูล ม.2
29 00229 เด็กชายคุณากร  แช่มเกตุ ม.2
30 00230 เด็กชายธนภัทร  กรรัศมีโชติ ม.2
31 00231 เด็กชายคณรมย์  วิชนี ม.1
32 00232 เด็กชายกันตภณ  ชูเฉลิม ม.1
33 00233 เด็กหญิงปัญญ์  จันทราพิพัฒน์ ม.1
34 00234 เด็กหญิงแพรพลอย  ทองม่วง ม.1
35 00235 เด็กชายศิริพงศ์  จุลกลับ ม.1
36 00236 เด็กชายเอกอมร  ศรีจอมขวัญ ม.1
37 00237 เด็กหญิงธิชากร  พบประเสริฐ ม.1
38 00238 เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์ ม.1
39 00239 เด็กหญิงชนิษฎา  เตชาพิสุทธิ์ ม.1
40 00240 เด็กหญิงปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์ ม.1
 ห้องสอบที่ 7 ห้อง 233  Smart English (ระดับ ม.ต้น)
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00241 เด็กหญิงภวิตรี  ศิริอุยานนท์ ม.1
2 00242 เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุนทรเลขา ม.1
3 00243 เด็กชายธัชชัย  เสาวภาคย์ภูษิต ม.1
4 00244 เด็กชายณชพล  จตุรงคโชค ม.1
5 00245 เด็กชายจิรพัชร์  ชินคำ ม.1
6 00246 เด็กหญิงรักษิณา  พิริยะศักดิ์จินดา ม.1
7 00247 เด็กหญิงภูวธีตา  อิทธิพานิชพงศ์ ม.1
8 00248 เด็กหญิงกัญจน์อมล  อาสะโภ ม.1
9 00249 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม ม.1
10 00250 เด็กชายพัสกร  วินิจชัย ม.1
11 00251 เด็กหญิงอภิญญา  องค์อานนท์ ม.1
12 00252 เด็กชายเจตนิพัทธ์  นมะหุต ม.1
13 00253 เด็กหญิงปิยาพัชร  แจ่มฟ้า ม.1
14 00254 เด็กชายณทัต  อันประนิตย์ ม.1
15 00255 เด็กชายณภัทร  สินจินดาวงศ์ ม.1
16 00256 เด็กชายปวริศร์  จันทรังสีวรกุล ม.1
17 00257 เด็กชายวณัฐ  ศรีฟ้า ม.1
18 00258 เด็กหญิงแพรไหม  เหลืองอุดมผล ม.1
19 00259 เด็กหญิงกัญญาวีร์    พุกสอน ม.1
20 00260 เด็กหญิงกานต์สินี    สายยวง ม.1
21 00261 เด็กหญิงณิชมน    รุดทองจันทร์ ม.1
22 00262 เด็กหญิงนภสร    แก้วสุกัลยา ม.1
23 00263 เด็กหญิงนัทธมน    แสงสร้อย ม.1
24 00264 เด็กหญิงปารณีย์    ช่างทอง ม.1
25 00265 เด็กหญิงพิชามญชุ์    จริตงาม ม.1
26 00266 เด็หญิงพีรญาณ์    พรมมัจฉา ม.1
27 00267 เด็กหญิงภิญญมาศ    สังสิทธยากร ม.1
28 00268 เด็กหญิงริญญาภัทร์    สุขแจ่ม ม.1
29 00269 เด็กหญิงอภิชญา    สุขกำ ม.1
30 00270 เด็กชายพชรพล  จันตตาพินิจมาศ ม.1
31 00271 เด็กหญิงนิรชา  เตียะเพชร ม.1
32 00272 เด็กหญิงณัฐวรัญญา  ฐิตินันทิวัฒน์ ม.1
33 00273 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุขสุ่ม ม.1
34 00274 เด็กชายชวัลวิทย์  ผาสุก ม.1
35 00275 เด็กชายกันตวิชญ์  โตเชื้อ ม.1
36 00276 เด็กชายกษมา  ทุยตระกูล ม.1
37 00277 เด็กหญิงอมรา  แพทอง ม.1
38 00278 เด็กหญิงรินรดา  ตระกูลทิพย์ ม.1
39 00279 เด็กหญิงพรหมพร  เพชรรัตน์ ม.1
40 00280 เด็กชายจิรวัฒน์  เหล่าเมือง ม.1
 ห้องสอบที่ 8 ห้อง 234  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00281 เด็กชายชยพล  จีนน้อย  
2 00282 เด็กชายเขตโสภณ  ตั้งเจริญภักดี  
3 00283 เด็กหญิงอัยยรัตน์  เข็มรักษ์  
4 00284 เด็กหญิงลลิลทิพย์  เชยวัดเกาะ ม.1
5 00285 เด็กชายพิพัฒพงษ์    อัดโดดดร ม.1
6 00286 เด็กชายนราวิชย์  นัยเนตร ม.1
7 00287 เด็กหญิงสุริวัสสา  สิทธิธนาสุทธิ์ ม.1
8 00288 เด็กหญิงอัญชิสา  พึ่งจาบ ม.1
9 00289 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชศรี ม.1
10 00290 เด็กชายปิ่นอธิษฐ์    โฆษิตวานิชย์ ม.1
11 00291 เด็กชายณัฐกรณ์    งามตะคุ ม.1
12 00292 เด็กชายธีร์ธวัช  เสวกงาม ม.1
13 00293 เด็กชายกฤศนรัตน์    นะวะมวัฒน์ ม.1
14 00294 เด็กหญิงปนันดา  ชัชวาลานนท์ ม.1
15 00295 เด็กหญิงเบญญาภา    โคจรนา ม.1
16 00296 เด็กชายนิธิวัตร  สายทอง ม.1
17 00297 เด็กชายธนาเดช  บุญมีรอด ม.1
18 00298 เด็กหญิงสิรัก  เหมือนเตย ม.1
19 00299 เด็กหญิงรัตติการ  เตชะปิยะมิตร ม.1
20 00300 เด็กหญิงเบญญาภา ระหา ม.1
21 00301 เด็กชายพงศภัค    เมืองคำ ม.1
22 00302 เด็กหญิงนันทิศา  สุขเกษม ม.1
23 00303 เด็กหญิงญาณิกา    จินตะนา ม.1
24 00304 เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล    จิตรสมฤทัยกุล ม.1
25 00305 เด็กหญิงกนลรัตน  ดีสารพรรณ์ ม.1
26 00306 เด็กหญิงกีรติกา  เจียมเจือจันทร์ ม.1
27 00307 เด็กหญิงอธิชาพัชน์    เจียมศรีพงษ์ ม.1
28 00308 เด็กหญิงแพรวา  ขันทอง ม.1
29 00309 เด็กชายจักริน    ทิจะยัง ม.1
30 00310 เด็กชายศรัณ    โชคลาภานันต์ ม.1
31 00311 เด็กชายตฤณวรรธก์    ใหญ่ยิ่ง ม.1
32 00312 เด็กชายปัณณวัฒน์  หวังวิศิษฎ์ ม.1
33 00313 เด็กหญิงหทัยรดา    วจีสัจจะ ม.1
34 00314 เด็กหญิงสิริกร สังกา ม.1
35 00315 เด็กชายโฆษิต  ขวัญมงคล ม.1
36 00316 เด็กชายคมปกรณ์  พวงดอกไม้ ม.1
37 00317 เด็กหญิงณัชชารีย์    ไชยภัทรเจริญวุฒิ ม.1
38 00318 เด็กชายธนกฤต  บุศรากุล ม.2
39 00319 เด็กชายปัณณพัฒน์  สมะถะธัญกรณ์ ม.1
40 00320 เด็กชายอิทธิกร  ภุมรินทร์ ม.1
 ห้องสอบที่ 9 ห้อง 235  Smart English (ระดับ ม.ต้น)   
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00321 เด็กหญิงศิริญาภรณ์  สกุลวา ม.3
2 00322 เด็กหญิงศศิธร  ก้อนทอง ม.3
3 00323 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์สอาด ม.3
4 00324 เด็กหญิงสาธิตา  โพธิ์รัง ม.3
5 00325 เด็กหญิงทองบงกช    เปลื่องชนะ ม.2
6 00326 เด็กชายฐิติกร    วิวรรธโนภาส ม.2
7 00327 เด็กหญิงวารินทร์รัตน์    เลาหสุขไพศาล ม.2
8 00328 เด็กชายกันตภพ    เพ็งสาตร์ ม.2
9 00329 เด็กหญิงพิมพ์แพรทอง    โรจน์พจนรัตน์ ม.2
10 00330 เด็กหญิงกนกวรรณ แว่นแก้ว ม.2
11 00331 เด็กหญิงกกันตา    คำภาพัก ม.3
12 00332 เด็กหญิงวิมพ์วิภา    นิลประยูร ม.3
13 00333 เด็กหญิงภัทรสุดา    แย้มแสง ม.3
14 00334 เด็กหญิงสกุลกาญจน์    อ่อนสิงห์ ม.3
15 00335 เด็กหญิงจิรัชญา    พันธ์เขตรการ ม.3
16 00336 เด็กหญิงเทียนทอง    โกศลจิตร ม.3
17 00337 เด็กหญิงนฤมล    วิชาพร ม.3
18 00338 เด็กหญิงจิรัชยา    หาดแก้ว ม.3
19 00339 เด็กหญิงธันยธรณ์    อรุณเพ็ง ม.3
20 00340 เด็กหญิงกมลชนม์    เขียนประเสริฐ ม.3
21 00341 เด็กหญิงชมลวรรณ    บุตรศรีคุ้ย ม.3
22 00342 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ศรีดีชัย ม.3
23 00343 เด็กหญิงยุพารัตน์    เพียรกสิกรรม ม.2
24 00344 เด็กหชายพิภูศิริ    นามบุรี ม.2
25 00345 นางสาวธดาภรณ์    เหล่าแสงไทย ม.3
26 00346 เด็กหญิงพรหมพร  บุญอาจ ม.3
27 00347 เด็กหญิงดวงกมล    เป้าชัง ม.3
28 00348 เด็กหญิงจิตตา  ผิวผ่อง ม.3
29 00349 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค    เพ็ชรสอาด ม.3
30 00350 เด็กหญิงภัทราภรณ์  จุลอักษร ม.2
31 00351 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนาภรณ์วงศ์ ม.2
32 00352 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขพันธ์ ม.2
33 00353 เด็กชายณัฐพงษ์  ดีพิจารณ์ ม.2
34 00354 เด็กชายรวีวงศ์  สันติสุข ม.2
35 00355 เด็กชายดลธฤต  ดูเบย์ ม.1
36 00356 เด็กชายศริชัช  เพ่งผล ม.1
37 00357 เด็กหญิงธนวรรณ  เชี่ยวธัญญกิจ ม.1
38 00358 เด็กหญิงจิราพร  พากเพียร ม.1
39 00359 เด็กชายสุดเขต  ภู่พึ่ง ม.3
40 00360 เด็กชายเชาวมินทร์  ยอดบริบูรณ์ ม.3
 ห้องสอบที่ 10 ห้อง 236  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)  
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00361 เด็กชายอธิราช  ทองลอย ม.3
2 00362 เด็กชายธีร์    อิทธิพานิชพงศ์ ม.3
3 00363 เด็กชายกิตติพศ    อรรถสุข ม.3
4 00364 เด็กชายณภัทร    วิบูลย์วัฒนกิจ ม.3
5 00365 เด็กชายภูมิภัทร    บุญศรีโรจน์ ม.3
6 00366 เด็กชายพันธวัช  พันธวงศ์ ม.3
7 00367 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รุกขชาติ ม.3
8 00368 นางสาวสรวรรณ  สุวรรณรัตน์ ม.3
9 00369 เด็กชายอนุกูล  เพชรพงศ์ ม.1
10 00370 เด็กชายสุรพัศ    เจริญแก้วพันสี ม.1
11 00371 เด็กหญิงมาตา  จันทร์ศิริ ม.1
12 00372 เด็กหญิงปณาลี  สวนจันทร์ ม.1
13 00373 เด็กหญิงทัศนันท์  นิลเศษ ม.1
14 00374 เด็กหญิงขวัญกมล  โลหะศิริภากรณ์ ม.1
15 00375 เด็กหญิงคุณัญญา  เขตรวิทย์ ม.1
16 00376 เด็กหญิงสิริวิมล  อึ้งชิมอิ่ม ม.1
17 00377 เด็กหญิงวรัญญา คำเอก ม.1
18 00378 เด็กชายณฐกฤษณ์  ถันเฝ้า ม.2
19 00379 เด็กหญิงชิดชนกษ์    ผะอบทิพย์ ม.3
20 00380 เด็กชายปารินทร์    คงอินทร์ ม.3
21 00381 เด็กหญิงเกษวิไล  เอื้อพันธุ์พงศ์ ม.3
22 00382 เด็กชายอิทธิพร  จ้อนแจง ม.1
23 00383 เด็กชายภูวนัตถ์    จันทร์เสรีวัฒน์ ม.1
24 00384 เด็กชายคณิน  บุญโอภาศ ม.2
25 00385 เด็กหญิงธารีรัตน์  ส้มอินทร์ ม.2
26 00386 เด็กชายปารเมศ    ศุภโชคพุฒิกูล ม.2
27 00387 เด็กชายธีระพันธุ์  พันธุ์วรรธนะสิน ม.1
28 00388 เด็กหญิงวนิชพร  เพิกเฉย ม.1
29 00389 เด็กชายพงศภัค    สังวรศิลป์ ม.1
30 00390 เด็กชายกมนณพ    ชาญธัญกร ม.1
31 00391 เด็กชายทัตพงศ์  เมฆลอย ม.3
32 00392 เด็กหญิงปิยาพัชร  เพ็ชร์สุกใส ม.1
33 00393 เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เขียว ม.1
34 00394 เด็กหญิงณัชชา  ทิวันทา ม.1
35 00395 เด็กหญิงธัญญาวรรณ  เกิดหาญ ม.1
36 00396 เด็กหญิงจิณัฐตา  ทองถาวรวงศ์ ม.1
37 00397 เด็กหญิงสุวสันต์  จันทระ ม.1
38 00398 เด็กหญิงนันท์นภัส   บุญเชิด ม.1
39 00399 เด็กหญิงเพชรอาภา    ชะระภิญโญ ม.1
40 00400 เด็กหญิงจิราพร  จีระพร ม.1
  ห้องสอบที่ 11 ห้อง 723  Smart English   (ระดับ ม.ต้น)   
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00401 เด็กหญิงภรภัทร    เทียนชอ ม.1
2 00402 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยุทธิ์กิจสถาพร ม.1
3 00403 เด็กหญิงลลิตภัทร  ทาทิพย์ ม.1
4 00404 เด็กชายปวีร์  ปรีกลาง ม.1
5 00405 เด็กชายสิรภพ  จันทร์เกษมสัตย์ ม.1
6 00406 เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์ ม.1
7 00407 เด็กหญิงกชมน กุลถวายพร ม.1
8 00408 เด็กหญิงฐิติรันต์  ตั้งประเสริฐ ม.1
9 00409 เด็กหญิงคณิศร  สุพรรณสาร ม.1
10 00410 เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ ม.1
11 00411 เด็กชายชวภัทร ไตรทิพชาติสกุล ม.1
12 00412 เด็กหญิงพรสวรรค์ ลิ้มประสงค์ดี ม.1
13 00413 เด็กหญิงนัสมนต์  ผิวรัตนกุล ม.1
14 00414 เด็กหญิงนันตรา  อิมทร์น้อย ม.1
15 00415 เด็กหญิงปราณปริยา  ดิษสละ ม.1
16 00416 เด็กหญิงชนัญชดา  ห้วยหงษ์ทอง ม.1
17 00417 เด็กหญิงรินลดา  วนพงศ์ไพศาล ม.1
18 00418 เด็กชายภาคิน จันทร์จำลอง ม.1
19 00419 เด็กหญิงธัญมน  บุณยะคงรัตน์ ม.1
20 00420 เด็กหญิงชีราภรณื  เกิดสวัสดิ์ ม.1
21 00421 เด็กหญิงศตพร  ชมชื่น ม.1
22 00422 เด็กหญิงอาภาพัชญ์  อภิสิทธิ์ศักดิ์ ม.2
23 00423 เด็กหญิงอรกช  ดาวสดใส ม.2
24 00424 เด็กหญิงสุภัททา  กันเกษ ม.2
25 00425 เด็กหญิงศิริลดา    จงกล ม.2
26 00426 เด็กหญิงภูริตา    รัตนคีรีพฤกษ์ ม.2
27 00427 เด็กหญิงเพ็ญประภา    พานิชย์ ม.2
28 00428 เด็กหญิงปิยะธิดา    วังคุ้มภัย ม.2
29 00429 เด็กหญิงนันทพัทธ์    สุวรรธนศิลป์ ม.2
30 00430 เด็กหญิงธนพร  ฤมิตร ม.2
31 00431 เด็กหญิงตระการตา  อารีไทย ม.2
32 00432 เด็กหญิงจันจิรา    คงธณารุ่งเรือง ม.2
33 00433 เด็กชายอดิศร    อย่าเก่ง ม.2
34 00434 เด็กชายภูวพัศ    วงศ์แก้วโพธิ์ทอง ม.2
35 00435 เด็กชายพีระวัฒน์    ธีรภาพวรภัทร ม.2
36 00436 เด็กชายปุระชัย    เมฆสุข ม.2
37 00437 เด็กชายปุณยพัฒน์    คล้ายเนียม ม.2
38 00438 เด็กชายธนายุทธ    อินทัศน์ ม.2
39 00439 เด็กชายธนกฤต  ทองศรี ม.2
40 00440 เด็กชายติณณ์ตะวัน    กัลณา ม.2
 ห้องสอบที่ 12 ห้อง 724  Smart English      
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00441 เด็กชายณัฐพัฒน์    พันธุ์รัตน์ ม.2
2 00442 เด็กชายกชพงศ์    พูลเพิ่ม ม.2
3 00443 เด็กหญิงสุพิชญา    เจริญพร ม.2
4 00444 เด็กหญิงณัฐนิชา  เสมือนพันธ์ ม.2
5 00445 เด็กหญิงธีภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี ม.2
6 00446 เด็กหญิงจิรฐา  โตพิมพ์ ม.2
7 00447 เด็กหญิงปุณยวีย์  อานุภาพภราดร ม.2
8 00448 เด็กหญิงชุติมา คุประตะกุล ม.2
9 00449 เด็กหญิงณัฎฐ์นิชชา    ดำรงลินไธสง ม.2
10 00450 เด็กหญิงรัฐกาณ    วัฒนวรวิทย์ ม.2
11 00451 เด็กหญิงสุวรี    ดาราเรือง ม.2
12 00452 เด็กชายพีรณัฐ  พิลา ม.2
13 00453 เด็กหญิงภูริชญา  โพธิ์พันธ์ ม.2
14 00454 เด็กหญิงนภัสสร  ทองพูน ม.2
15 00455 เด็กหญิงภรณ์วรัตน์    สีนิล ม.2
16 00456 เด็กหญิงสุชาดา    เกียรติเสวี ม.2
17 00457 เด็กชายชนพัฒน์    สุ่มเล็ก ม.2
18 00458 เด็กหญิงกัญญารัตน์    มุกเทศ ม.2
19 00459 เด็กชายกิตติพัฒน์    ปานพรมธำรง ม.2
20 00460 เด็กหญิงกัญญารัตน์    กลั่นเกณไถ ม.2
21 00461 เด็กหญิงกานต์ธิดา    ทัศนา ม.2
22 00462 เด็กหญิงวิชิตา    เลิศบุญการกิจ ม.2
23 00463 เด็กหญิงกัณฑิมา    วันมา ม.2
24 00464 เด็กหญิงกีรตา    ทองภูสวรรค์ ม.2
25 00465 เด็กหญิงกัญญ์วรา    วราโภค ม.2
26 00466 เด็กหญิงจิราพร    ขวัญทอง ม.2
27 00467 เด็กชายเจษฏาภรณ์    พูลสุข ม.2
28 00468 เด็กหญิงณัฐชา    เสิกภูเขียว ม.2
29 00469 เด็กหญิงนันท์นภัส    อนุศาสนนันท์ ม.2
30 00470 เด็กหญิงพนิตพิชา    ศรีเสน ม.2
31 00471 เด็กหญิงบัวชมพู    เจริญสุวรรณ ม.2
32 00472 เด็กหญิงพิชญา    แก้วกะชีวิต ม.2
33 00473 เด็กชายวัฒนพัฒน์    ศิริเลิศวัฒนา ม.2
34 00474 เด็กชายณัฐชนน    นาคจรุง ม.2
35 00475 เด็กหญิงฐิติรัตน์    ฉิมจันทร์ ม.2
36 00476 เด็กชายณภัทร    ชุนณวงษ์ ม.2
37 00477 เด็กชายปรมัติ  ตั้งมั่นคงวรกูล ม.2
38 00478 เด็กชายชนาธิป  เรือศรีจันทร์ ม.3
39 00479 เด็กหญิงพัทธวรรณ อิมทฤทธิ์ ม.3
40 00480 เด็กชายกันตภณ    อุดกัน ม.3
ห้องสอบที่ 13 ห้อง 725 Smart English  (ระดับ ม.ต้น)    
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00481 เด็กหญิงแพรวพรรณ  เกิดรัตนศักดิ์ ม.3
2 00482 เด็กหญิงมุกมณีวรรณ  แตงโสภา ม.1
3 00483 เด็กชายอธิชา  ธรรศชญางกูร ม.1
4 00484 เด็กชายศุภกร  ศิริประภาพรชัย ม.1
5 00485 เด็กชายชยุต  โชติวิชาศิริกุล ม.2
6 00486 เด็กชายจิรัฏฐ์  ภาณุเตชะ ม.2
7 00487 เด็กหญิงปารมีญาณี  เพชรหมู่ ม.2
8 00488 เด็กหญิงรวิชา  สุขสุวรรณ์ ม.2
9 00489 เด็กหญิงอภิญญา  สุทธวิรีสรรค์ ม.2
10 00490 เด็กหญิงสิตางศุ์  ศิริยุทธ ม.2
11 00491 เด็กหญิงชญานิศ  ปั้นมูล ม.2
12 00492 เด็กหญิงศศิมา  ทัศยานนท์ชัย ม.2
13 00493 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เวียงวงษ์  ม.2
14 00494 เด็กหญิงจิรณัฐ  ด้วงหวา ม.2
15 00495 เด็กหญิงรพีภัทร  ไทยยานันท์ ม.2
16 00496 เด็กหญิงพรวลัย  ซ้อนกลิ่น ม.2
17 00497 เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์อร่าม ม.2
18 00498 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใยคง ม.2
19 00499 เด็กหญิงวลัยทิพย์    ทัตธนแสงเย็น ม.2
20 00500 เด็กหญิงรมิตา    เทียมเกรียงไกร ม.2
21 00501 เด็กหญิงชลิดา    ศักดิ์บูรณาเพชร ม.2
22 00502 เด็กชายสิปปกรณ์    ประภารวีวรรณ ม.2
23 00503 เด็กชายภาวัช  วรมุสิก ม.2
24 00504 เด็กชายฐิติพันธุ์    วิมลพันธุ์ ม.2
25 00505 เด็กชายภูรินทร์    จันทร์แพ ม.3
26 00506 เด็กชายสุรชัย  นามปาน ม.3
27 00507 เด็กหญิงศิริบูรณ์  ชื้นศิริ ม.1
28 00508 เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยแก้ว ม.1
29 00509 ด.ญ.กันทลัส    นิทัศน์สันติคุณ ม.1
30 00510 เด็กหญิงปัทมาวรรณ  จุ้ยนุช ม.1
31 00511 เด็กหญิงวรัชยา  จันต๊ะนาเขต ม.1
32 00512 เด็กหญิงสุวิชญา    จิตตรีพรต ม.1
33 00513 เด็กหญิงกัญชพร    อู๋สูงเนิน ม.1
34 00514 เด็กชายพงศธร    เพ็ญจันทร์ ม.1
35 00515 เด็กชายวรวิช    วิสิทธิ์พานิช ม.1
36 00516 เด็กหญิงวยุรดา    อดิเรก ม.1
37 00517 เด็กหญิงปานตา  ทวีแหลม ม.1
38 00518 ด็กชายนราวิชญ์    บรุณพันธ์ ม.1
39 00519 เด็กชายธัญญวัฒฯ  ธัญญมงคลชัย ม.2
40 00520 เด็กหญิงปุญญิศา  ชานนท์ ม.2
ห้องสอบที่ 14 ห้อง 732  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)    
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00521 เด็กชายอภิวัชญ์  เพ็งหยวก ม.1
2 00522 เด็กหญิงสิริกร  คงสินธ์ ม.1
3 00523 เด็กหญิงจิรัชยา  บุตรศรีคุ้ย ม.2
4 00524 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ศรีทิพย์ ม.2
5 00525 เด็กหญิงธนภรณ์  ขันทรวรชาต ม.1
6 00526 เด็กหญิงพรรณพนัช    นิลสนธิ ม.1
7 00527 เด็กหญิงอธิกานต์  ทับทวี ม.1
8 00528 เด็กหญิงจารุวิทย์  เกิดรื่น ม.2
9 00529 เด็กชายณชกร    ชูพันธ์ ม.2
10 00530 เด็กชายณฐวรพงศ    ประดิษฐสุวรรณ์ ม.2
11 00531 เด็กชายดลย์    ดุลยาธิการ ม.2
12 00532 เด็กชายธีรวัจน์  วงศ์วัชรานนท์ ม.2
13 00533 เด็กชายภาณุพงศ์  นันทสังข์ ม.2
14 00534 เด็กชายภาณุวัฒน์    ชิตตรงธรรม ม.2
15 00535 เด็กชายศิรชัช    ชมบริสุทธิ์ ม.2
16 00536 เด็กชายศุภวัฒก์    มีเสถียร ม.2
17 00537 เด็กชายสรณ์สิริ    หงษ์ษา ม.2
18 00538 เด็กชายสะราวุธ    มะพล ม.2
19 00539 เด็กชายสุรยุทธ    ผลเจริญ ม.2
20 00540 เด็กหญิงจิลลาภัทร    ศรีมาก ม.2
21 00541 เด็กหญิงชนิตนันร์    สังข์ธูป ม.2
22 00542 เด็กหญิงชลิตา    คุ้มบุญ ม.2
23 00543 เด็กหญิงชลิสตา    ชูพินิจ ม.2
24 00544 เด็กหญิงชวิศา    สิทธิกรณ์ ม.2
25 00545 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    คมวีระวงศ์ ม.2
26 00546 เด็กหญิงฐิตารีย์    สุกาวิระ ม.2
27 00547 เด็กหญิงตะวันวาด    บุญเกิน ม.2
28 00548 เด็กหญิงธารินี    พวงทอง ม.2
29 00549 เด็กหญิงนนท์นภัส    ประมายะยัง ม.2
30 00550 เด็กหญิงนันทัชพร    ปาดอนไพร ม.2
31 00551 เด็กหญิงนิรชา    หงษ์ยิ้ม ม.2
32 00552 เด็กหญิงบุณยาพร    มกรธวัช ม.2
33 00553 เด็กหญิงปณิตา    ทองทรงกฤษณ์ ม.2
34 00554 เด็กหญิงพัชรี    พิศสกุณา ม.2
35 00555 เด็กหญิงแพรพลอย  บุญบัวทอง ม.2
36 00556 เด็กหญิงมัทวัน    อุ่นทิวากร ม.2
37 00557 เด็กหญิงรวิศุทธ์    วงษ์ดาว ม.2
38 00558 เด็กหญิงรัตนาวลี    สิงห์เวียง ม.2
39 00559 เด็กหญิงศิริวรรณ    อึ้งชิมอิ่ม ม.2
40 00560 เด็กหญิงอภิสรา    วิมลวัชรกร ม.2
  ห้องสอบที่ 15 ห้อง 733 Smart English  (ระดับ ม.ต้น) 
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00561 เด็กหญิงสกุลสุภา  สินะสนธิ ม.3
2 00562 เด็กหญิงณัฐวดี  ศาสตร์ศรี ม.1
3 00563 เด็กหญิงสิตานัน    ใจจักร์ธรรม ม.2
4 00564 เด็กหญิงภาสกร  กวางทอง ม.2
5 00565 เด็กหญิงกีรติ  อินอ่อน ม.2
6 00566 เด็กชายพันธกานต์    ฑีฆะภรณ์ ม.3
7 00567 เด็กชายวฤธ    เนียมหุ่น ม.3
8 00568 เด็กหญิงชณากานต์    บุญทรงสันติกุล ม.2
9 00569 เด็กหญิงกิรณา    สิงห์ขาว ม.2
10 00570 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า    วิบูลรัตน์ ม.2
11 00571 เด็กหญิงสิรินดา    พรมอุทัย ม.2
12 00572 เด็กชายนวพล    สันติภาพจันทรา ม.1
13 00573 เด็กหญิงชนากานต์    จิตสุทธิภากร ม.1
14 00574 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งประเสริฐ ม.1
15 00575 เด็กหญิงพิมพ์ศีล  ถิรจัตุนที ม.1
16 00576 เด็กชายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม ม.2
17 00577 เด็กหญิงอาทิตยา    อริยสิทธิ์ ม.2
18 00578 เด็กหญิงพีมฐิณี    รุ่งเรืองเกษตรภูมิ ม.2
19 00579 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สมพงษ์ ม.2
20 00580 เด็กหญิงกิตติวรา    อุรุวรรณกุล ม.2
21 00581 เด็กหญิงจริยาภรณ์    เจนติยานุรักษ์ ม.2
22 00582 เด็กชายณัฐชนน    รอดอาวุธ ม.2
23 00583 เด็กหญิงสิรินยา    วงศ์ณิชชากุล ม.2
24 00584 เด็กชายธรรศ    ธารทองวงศ์ ม.2
25 00585 เด็กหญิงปิยะธิดา    กอบกัยกิจ ม.2
26 00586 เด็กหญิงชัญญา    พัฒนพงษ์ศักดิ์ ม.2
27 00587 เด็กหญิงรัตนตรัย    วิสิทธิ์พานิช ม.2
28 00588 เด็กหญิงสุวพร  นาเอก ม.1
29 00589 เด็กหญิงวนมารินทร์    แดงทองดี ม.3
30 00590 เด็กชายปาฏิหาริย์  อยู่กรุง ม.3
31 00591 เด็กหญิงสุจิตรา  เศรษฐสมบูรณ์ ม.1
32 00592 เด็กหญิงนาลิสา  แซ่เตีย ม.1
33 00593 เด็กหญิงชนิภา  ศรีบุญ ม.1
34 00594 เด็กหญิงนภาภรณื  เพ็งพันธุ์ ม.1
35 00595 เด็กหญิงนภัสร  แจ่มฟ้า ม.1
36 00596 เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ ม.1
37 00597 เด็กหญิงศรีสตรี  ดินประดิษฐ ม.1
38 00598 เด็กหญิงสโณชา  แข็งการเขตร์ ม.2
39 00599 เด็กชายภูดิศ   บูรณโชคไพศาล ม.1
40 00600 เด็กหญิงสุชานรี    นาส้มกบ ม.3
  ห้องสอบที่ 16 ห้อง 734  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)    
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00601 เด็กหญิงณัฏณิชา  สุขอร่าม ม.1
2 00602 เด็กหญิงนรยา  ศรีพินทุศร ม.2
3 00603 เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธาพิทักษ์ ม.2
4 00604 เด็กหญิงวิรจินต์  ขมินธกูล ม.2
5 00605 เด็กชายสิทธิ  นวะมะวัฒน์ ม.2
6 00606 เด็กหญิงชลรดา เชี่ยวเขตรวิทย์ ม.2
7 00607 เด็กหญิงชุติมา  พงษ์พจนารถ ม.2
8 00608 เด็กหญิงปภัสมน  วิไชยวงค์ ม.2
9 00609 เด็กหญิงพิชญา  เกียรติสิงห์นคร ม.2
10 00610 เด็กหญิงเกวลิน  ปรางทับทิม ม.1
11 00611 เด็กหญิศิรภัสสร  พัสสร ม.1
12 00612 เด็กหญิงเกวลิน  สุขสมบูรณ์วงศ์ ม.1
13 00613 เด็กหญิงอภิญะตา    กิตยานุรักษ์ ม.1
14 00614 เด็กกหญิงกชพร  คล้ายทอง ม.3
15 00615 เด็กชายราขิต  วิมลวัชรกร ม.1
16 00616 เด็กชายพิทวัส    สุประดิษฐอาภรณ์ ม.1
17 00617 เด็กชายธนพล    สุขวิชชัย ม.2
18 00618 เด็กชายพศิน    ศรีดิลก ม.2
19 00619 เด็กหญิงนรรัตน์    ธีระรังสิกุล ม.2
20 00620 เด็กหญิงวรรนิศา  มาเต็ง ม.1
21 00621 เด็กหญิงชนิษฐา  สุระมาตย์ ม.1
22 00622 เด็กชายภาณุพงศ์  ชิตตรงธรรม ม.2
23 00623 เด็กหญิงศิริวิมล  มีมุข ม.2
24 00624 เด็กชายบุณยกร  บัวชื่น ม.2
25 00625 เด็กชายอาชาไนย  วัฒนวรวิทย์ ม.2
26 00626 เด็กหญิงอัยลดา  นันทพันธ์ ม.1
27 00627 เด็กชายศุภณัฐ  ภูริปัญญาคุณ ม.1
28 00628 เด็กชายกรวีร์  วัฒนายุ ม.1
29 00629 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปั้นสุรินทร์ ม.1
30 00630 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หงษ์ยิ้ม ม.1
31 00631 เด็กหญิงสมิตาพัน พันธุ์วิทยากูล ม.1
32 00632 เด็กหญิงอลิตา  กำมะลาต ม.2
33 00633 เด็กชายจักรภพ  สร้อยวิชา ม.2
34 00634 เด็กชายธนาวัลย์  บุญทัน ม.2
35 00635 เด็กหญิงภวิษย์พร    สนองคุณ ม.2
36 00636 เด็กชายกฤติธัช  ศรีสิน ม.1
37 00637 เด็กหญิงปิยาภัฏ  สงวนศักดิ์เกษร ม.3
38 00638 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  แก้วแดง ม.3
39 00639 เด็กหญิงพัทธีรา  เรืองชัยศิวเวท ม.2
40 00640 เด็กหญิงโชติกา  เชียสวัสดิ์ ม.2
ห้องสอบที่ 17 ห้อง 735  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)    
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00641 เด็กชายพศวีร์  แฝงพงษ์ ม.2
2 00642 เด็กหญิงกชพร  ศิริเมือง ม.2
3 00643 เด็กหญิงวรรวษา  วงษ์ต่วน ม.1
4 00644 เด็กหญิงนัชชา  พุคยาภรณ์ ม.1
5 00645 เด็กชายเฉลิมพงษ์  ตุ้มทอง ม.1 
6 00646 เด็กหญิงธนาเพชร  พงษพัฒนศิริ ม.1
7 00647 เด็กหญิงปัณฑารีย์  โพธิ์เงิน ม.1
8 00648 เด็กหญิงขวัญชนก  มีเสือทอง ม.1
9 00649 เด็กชายเจตนิพัทธ์  โกสีย์ไกรนิรมล ม.1
10 00650 เด็กชายศศิกิจ  กะระกล ม.1
11 00651 เด็กชายไอคุปต์  เกษทวี ม.1
12 00652 เด็กหญิงเบญจพร  ดีสุหร่าย ม.1
13 00653 เด็กชายพสิษฐ์  แก้วมณีฉาย ม.2
14 00654 เด็กหญิงวิลัสนา  เกตุฉ่ำ ม.2
15 00655 เด็กหญิงพรรณวิภา  วรรณศรี ม.2
16 00656 เด็กชายตรัยเทพ  ดาวฤกษ์ ม.1
17 00657 เด็กหญิงนนทวรรณ  ยุวชาติ ม.3
18 00658 เด็กชายคณานนท์  ทรัพย์มามูล ม.3
19 00659 เด็กชายพลัฏฐ์  โกวิท ม.3
20 00660 เด็กชายวุฒิไกร  มลิพันธ์ ม.3
21 00661 เด็กหญิงสวรส  เกิดทองทวี ม.3
22 00662 เด็กหญิงณัฐภัทร  ดีทองคำ ม.3
23 00663 เด็กชายธนวิชญ์  ขุนพิลึกลือเดช ม.3
24 00664 เด็กหญิงบุญรักษา  ปิยสมบุญ ม.1
25 00665 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เต็มปิยพล ม.1
26 00666 เด็กหญิงพิชชาภา  อานามนารถ ม.3
27 00667 เด็กหญิงภัทราพร  นิ่มพันธ์ ม.3
28 00668 เด็กหญิงปุณณา  จันทร์เพ็ญ ม.3
29 00669 เด็กหญิงรัตน์ชญา  อยู่สนิท ม.1
30 00670 เด็กหญิงณัฐกัญญา  อ่อนสด ม.1
31 00671 เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรณวัฒน์ ม.3
32 00672 เด็กหญิงปทิตตา พรมเขียว ม.2
33 00673 เด็กหญิงวรลักษณ์  พระรัมย์ ม.3
34 00674 นางสาวมินตรา  กันภักดี ม.3
35 00675 เด็กชายรัญชน์    จันทราพิพัฒน์ ม.2
36 00676 เด็กหญิงชัญญ์นัฐ    ชาญธัญกร ม.2
37 00677 เดเกหญิงจนิสตา  อ่ำนวล ม.2
38 00678 เด็กหญิงอนันญา  มีลาภ ม.2
39 00679 เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงษ์ดาว ม.1
40 00680 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กระจา ม.1
  ห้องสอบที่ 18 ห้อง 736  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)   
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00681 เด็กชายศสิรวิชญ์  ศรีประทีปบัณฑิต  
2 00682 เด็กหญิงธันยภรณ์  สร้อยทอง ม.2
3 00683 เด็กหญิงอภัษฎา  พุทริ้ว ม.2
4 00684 เด็กหญิงกมลณ์สิริ  เจี่ยประดิษฐ์กุล ม.2
5 00685 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีโพธิ์ ม.2
6 00686 เด็กหญิงฐาธิญา  กันธิยะ ม.1
7 00687 เด็กชายภาคศัณห์  จันทร์เปีย  ม.3
8 00688 เด็กหญิงฑิตยา  ธัญญเจริญ ม.1
9 00689 เด็กหญิงณัฐริกา  เมทา ม.1.
10 00690 เด็กหญิงณหทัย  เขตขัน ม.3
11 00691 เด็กหญิงปนัดดา  บริรักษ์ ม.3
12 00692 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธงแย้ม ม.3
13 00693 เด็กชายนวพล  ลอยบัณดิษฐ์ ม.3
14 00694 เด็กหญิงศศิภรณ์  โมราราย ม.3
15 00695 เด็กชายกานต์ดนัย  แดงเรือง ม.3
16 00696 เด็กหญิงปรางระวี  บุญนวน ม.3
17 00697 เด็กหญิงศิริพร  ฤทธิ์ศิริ ม.3
18 00698 เด็กหญิงณัฏฐามาส  ขุนพิลึก ม.3
19 00699 เด็กหญิงนฤนาท  เอี่ยมพันธ์ ม.3
20 00700 เด็กหญิงวรรณิชา  ขวัญเมือง ม.3
21 00701 เด็กหญิงปรภาวื  สุริพัฒน์ ม.3
22 00702 เด็กหญิงเสาวภา  แช่เนี้ยว ม.3
23 00703 นางสาวจิตตา  พิลึก ม.3
24 00704 เด็กหญิงณัฎกฤตา  กนกมหกุล ม.3
25 00705 เด็กชายจักรพันธ์  โห้ฉ่ำ ม.3
26 00706 เด็กชายศุภณพ บุญประเสริฐ ม.3
27 00707 เด็กหญิงรัตนาวรรณ  ทรัพย์เจริญ ม.3
28 00708 เด็กหยิงจันทร์เจ้า  ชูชัย ม.3
29 00709 เด็กหญิงพรชนก  ชาตินันท์ ม.2
30 00710 เด็กหญิงภีมพิมล  กาญจนปาริชาติ ม.2
31 00711 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นแก้ว ม.3
32 00712 เด็กหญิงเพียงนภา  เส็งสุวรรณ์ ม.1
33 00713 เด็กหญิงชนากานต์  เตชสุนทรกุล ม.1
34 00714 เด็กชายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี ม.3
35 00715 เด็กหญิงสุธีรา  ชื่นโพธิ์ใช้ ม.1
36 00716 เด็กชายชนสิษฎ์  วิชชุตารัช ม.2
37 00717 เด็กหญิงธมนวรรณ  อาญาพิทักษ์ ม.2
38 00718 เด็กหญิงศรัณยภัทร  เรือนเงิน ม.2
39 00719 เด็กหญิงชนิดาภา  คงเพชรศักดิ์ ม.2
40 00720 เด็กหญิงกันตา  ชาราวัชรศาสตรื ม.2
  ห้องสอบที่ 19 ห้อง 742  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)   
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00721 เด็กชายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์ ม.3
2 00722 เด็กชายทีปกร  สุราภา ม.2
3 00723 เด็กหญิงนิตา  วัฒนศักดิ์ ม.3
4 00724 เด็กหญิงชนภรณ์  เลาหะโรจนพันธ์ ม.2
5 00725 เด็กชายสิขรินทร์  ตันวิมลรัตน์ ม.2
6 00726 เด็กหญิงมีสุข  สิงห์ดำรงค์ ม.1
7 00727 เด็กชายอวัช  สิงห์คำรงค์ ม.2
8 00728 เด็กหญิงพีรยา  อุยถาวรยิ่ง ม.3
9 00729 เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเจียม ม.1
10 00730 เด็กหญิงเกศกานดา  ภู่สงค์ ม.2
11 00731 เด็กชายฐณะวัฒน์  ศรีอัครโชตินื ม.2
12 00732 เด็กหญิงอติกานต์  พลตรี ม.1
13 00733 เด็กชายพงศภัค  พิทักษ์ทิม ม.1
14 00734 เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ ม.1
15 00735 เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์ ม.1
16 00736 เด็กชายธภัทร  ปรากรเกตุรัตน์ ม.1
17 00737 เด็กชายชุติพงศ์  กุลศิริบุญญานนท์ ม.1
18 00738 นายสุทสกร  ธรรมชาติ ม.3
19 00739 เด็กหญิงกัญจนพร  คล้ายนุ่น ม.1
20 00740 เด็กหญิงศุภักษร  กุลโรจพานิชย์ ม.2
21 00741 เด็กหญิงพิชญา  ขำอ่อน ม.2
22 00742 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เต้ตัน ม.2
23 00743 เด็กหญิงศุภิสรา  สีหา ม.1
24 00744 เด็กชายวรเมธ  เสือนา ม.1
25 00745 เด็กชายสิรภพ  อินสวน ม.1
26 00746 เด็กหญิงณัฐณิชา  กิจบูรณะ ม.2
27 00747 เด็กหญิงธนัญพร   แขสางพลู ม.1
28 00748 เด็กหญิงสุธาสินี  เอี่ยมกระจ่าง ม.2
29 00749 เด็กหญิงพรนิสา  ไทยทวี ม.1
30 00750 เด็กหญิงศุภัสรา  รอดบำรุง ม.1
31 00751 เด็กหญิงอุไรรัตน์  รักษาเมือง ม.1
32 00752 เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตอามร ม.1
33 00753 เด็กชายรภีภัธท์  รุ่งรังษี ม.1
34 00754 เด็กหญิงปาริชาติ  ทิศนุ่น ม.1
35 00755 เด็กหญิงอรสา  โอภาษี ม.1
36 00756 เด็กหญิงช่อผกา  สาระนัย ม.1
37 00757 เด็กหยิงกิติมา  มีแสง ม.1
38 00758 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แซ่ทอง ม.1
39 00759 เด็กหญิงธีราพร  ชนไพโรจน์ ม.1
40 00760 เด็กชายรัชชานนท์  ชูก้าน ม.1
  ห้องสอบที่ 20 ห้อง 743  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)   
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00761 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธงน้อย ม.1
2 00762 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อยู่เจริญ ม.1
3 00763 ด็กหญิงจิราพร  จอมทองหลาง ม.2
4 00764 เด็กหญิงยุพารัตน์  ผลปราชญ์ ม.1
5 00765 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง ม.1
6 00766 เด็กหญิงกัญญารัตน์  รวยสูงเนิน ม.1
7 00767 เด็กหญิงจีรนันท์  พัดศรี ม.1
8 00768 เด็กหญิงพัสวี  ศรสุรินทร์ ม.1
9 00769 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พุกน้อย ม.1
10 00770 เด็กหญิงชญาวี  บางประเสริฐ ม.1
11 00771 เด็กหญิงสิรีธร  ศรีมาก ม.1
12 00772 เด็กหญิงสุชาดา  เขียวปั้น ม.1
13 00773 เด็กชายจักรภัทร  อินทร์แดน ม.1
14 00774 เด็กหญิงพลอยชมภู  นางดำปักดี ม.1
15 00775 เด็กหญิงณัฐาพร  แบบเหมือน ม.1
16 00776 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  มาดี ม.1
17 00777 เด็กชายภาคย์  ปรางวิเศษ ม.1
18 00778 เด็กหญิงพิชญา  มีชัย ม.1
19 00779 เด็กหญิงเขมาภร  คำหงษา ม.1
20 00780 เด็กหญิงณัฐชยาน์  สุภาผล ม.1
21 00781 เด็กหญิงสุจิรา  แก้วมา ม.1
22 00782 เด็กหญิงณัฐนิช   ผลสมบัติ ม.3
23 00783 เด็กหญิงจันทร์ทิมา   ศรีบัวทอง ม.3
24 00784 เด็กชายรวิเมธ  พรหมมินทร์ ม.1
25 00785 เด็กชายสิรินทร์  พึ่งกัน ม.1
26 00786 เด็กชายวรโชติ  จันทร์อร่าม ม.3
27 00787 เด็กชายสรัณย์  วรรณพงษ์ ม.3
28 00788 เด็กชายชัช  พันธุ์เขียน ม.3
29 00789 เด็กหญิงตะวัน  แซ่เตีย ม.1
30 00790 เด็กหญิงภัทราพร  พุฒอินทนา ม.1
31 00791 เด็กหญิงพัชราภา  พัฒนศิริ ม.1
32 00792 เด็กหญิงจิรัชญา โมราสุข ม.1
33 00793 เด็กหญิงกานติมา  วงษ์วิชารัตนา ม.1
34 00794 เด็กชายเปรม  เชื้อจีน ม.2
35 00795 เด็กชายปรเมศ  ธนากร ม.2
36 00796 เด็กหญิงนฤดี  โพธิ์ทอง ม.3
37 00797 เด็กหญิงธนัชชา  แสงทอง ม.3
38 00798 เด็กหญิงชนิตาพร  แก้วพูล ม.2
39 00799 เด็กหญิงนารีรัตน์  โนรินทร์ ม.2
40 00800 เด็กหญิงวรัญญา  ปานคร้าม ม.3
  ห้องสอบที่ 21 ห้อง 744  Smart English  (ระดับ ม.ต้น)  
ลำดับที่  เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล  ระดับชั้น
ม.ต้น
1 00801 นางสาวณัฏฐินันท์  ไพเราะ ม.3
2 00802 เด็กหญิงจิรดา   วรรณรังษี ม.3
3 00803 เด็กหญิงขนิษฐา   พูลเพิ่ม ม.2
4 00804 เด็กหญิงกัญญาวีณ์  เฉลิมชัย ม.3
5 00805 นางสาวพันธิตรา  อาสาสรรพกิจ ม.3
6 00806 เด็กชายภูเมธ  สุขุมาลไพบูลย์ ม.2
7 00807 เด็กชายธัชนนท์  สังข์ประเสริฐ ม.1
8 00808 เด็กหญิงปานเพชร  เทวัน ม.2
9 00809 เด็กชายทัตพล  ชุมศรี ม.2
10 00810 เด็กชายพีรวัส  ว่องไว   ม.2
11 00811 เด็กหญิงญาตาวี  บุญเพ็ง ม.2
12 00812 เด็กหญิงบุณฑริกา  แท่งทอง ม.2
13 00813 เด็กหญิงจีรภัทร์  จิรชาญชัย ม.2
14 00814 เด็กหญิงชาครัยา  เสาองค์ ม.2
15 00815 เด็กหญิงปานวาด  พิศาลวานิช ม.2
16 00816 เด็กหญิงสุรัสวดี  คำมา ม.2
17 00817 เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขประเสริฐ ม.2
18 00818 เด็กหญิงภัทรศยา  สุภชัยปัญญา ม.2
19 00819 เด็กหญิงพัชรีพร  ทองดี ม.2
20 00820 เด็กหญิงวัชราพร  เสียงเพราะ ม.2
21 00821 นายพีรติ  ว่องไว ม.3
22 00822 นางสาวศิรดา  คงน้อย ม.3
23 00823 เด็กหญิงไอลดา  ศักดิ์เศรณี ม.3
24 00824 เด็กชายอิศว  คุไดค์ ม.3
25 00825 นางสาวเบญญาภา  พุฒิพรกุล ม.3
26 00826 เด็กหญิงดวงกมล  แก้วเบี่ยง ม.3
27 00827 เด็กหญิงภัคนิษฐ์  วนิชย์ถนอม ม.3
28 00828 นางสาวจิราภา  หมื่นฤทธิ์ ม.3
29 00829 เด็กหญิงธณิกา  จันทร์แย้ม ม.3
30 00830 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุษราคัม ม.3
31 00831 เด็กหญิงธนัชชา  ยะตัน ม.3
32 00832 เด็กหญิงณัฐชา  นิยมพัฒนาพาณิชย์ ม.2
33 00833 เด็กหญิงพศิกา  ศรีนวด ม.3
34 00834 นายวัชรชัย  บุญเอก ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com