เลขสอบ ชื่อ รร จังหวัด ชั้น คะแนน อันดับ
00737 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทรัพย์รวงทอง วัฒนาชัยนาท ชัยนาท ป.5 56 1
00669 เด็กหญิงปทิตตา  บุญศิริ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6 54 2
00074 เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 51 3
00551 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  งามประดับเลิศ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6 51 3
00652 เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐอนุกุล ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6 51 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com