ชื่อ รร จังหวัด ชั้น อันดับ
เด็กชายปรมัติ  ตั้งมั่นคงวรกูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2 1
เด็กชายธีร์    อิทธิพานิชพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.3 2
เด็กชายธนกฤต  บุศรากุล นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2 3
เด็กชายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2 3
         
         
         
         
         
         
         
         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com