ชื่อ - สกุล  จากโรงเรียน จังหวัด   อันดับ
 ระดับชั้น
นายชาคริต  เติมเกษมศานต์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5 1
นายนเรศ  ปัญสุทธิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.6 2
นางสาวชนัญฑิตา  โลเกศกระวี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5 3
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com