อันดับ ชื่อ รร จังหวัด ชั้น
1 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกื่อมโต อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก ป.4
2 เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์ ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี ป.4
3 เด็กชายไทรัญญ์  ถึงสุข ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
4 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.4
4 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี ป.4
4 เด็กชายธนภัทร  อิศวรัตน์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
5 เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.4
6 เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
6 เด็กหญิงมนต์สวรรค์  เขมพรรษ อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก ป.4
7 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
8 เด็กหญิงวิธนันท์  ชาญธัญกร พาณิชสงเคราะห์ นครสวรรค์ ป.4
8 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีคชไกร เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.4
9 เด็กชายธนนท์  เมืองอุดม ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
10 เด็กหญิงภัทรวรรณ  เลาวหุตานนท์ อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.4
10 เด็กหญิงอัญพัชญ์  สิทธิธนาสุทธิ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
10 เด็กหญิงพรปวีณ์  นมะหุต ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
11 เด็กหญิงกชธิชา  ศิริเมือง อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.4
11 เด็กชายพชรพล  ลิ้มไพบูลย์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.4
11 เด็กหญิงอภิชญาฎา  กุลานุวัตร อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.4
11 เด็กหญิงศุภวิชญ์  พุ่มจันทร์ พาณิชสงเคราะห์ นครสวรรค์ ป.4
11 เด็กหญิงขวัญดาว  เจริญชัย ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
12 เด็กหญิงธัญรดี  อยู่เยิน โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.4
12 เด็กหญิงณิชนันทน์  ชำนาญโลหะวานิช ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
12 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
12 เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
13 เด็กหญิงพิยดา  เกิดพูล จ่าการบุญ พิษณุโลก ป.4
13 เด็กหญิงอนัญญา  นวลปลอด จ่าการบุญ พิษณุโลก ป.4
13 เด็กหญิงธวัลรัตน์ห  ไชยธงรัตน์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.4
14 เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.4
14 เด็กหญิงศกุณิชญ์  เจริญแก้วพันสี พาณิชสงเคราะห์ นครสวรรค์ ป.4
14 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.4
14 เด็กหญิงชัญญา  ชำนาญโลหะวานิช ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
14 เด็กหญิงธัญญรัศม์  อุ่นเสมาธรรม ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
15 เด็กหญิงสุชัณญา  บุญเนรมิตร อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.4
15 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสนสุข สาธิตราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ป.4
16 เด็กชายเปรม  ณรงค์ตะณุพล โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.4
16 เด็กหญิงพิณศิริ  ผูกใจเพื่อน อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.4
16 เด็กชายณพล  นามธนาสิทธิ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.4
16 เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
17 เด็กหญิงกาญจนาภา  เนียก๊าด ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ป.4
17 เด็กหญิงพิชญาภา  ฤกษ์ดี อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.4
17 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติกรกุล พาณิชสงเคราะห์ นครสวรรค์ ป.4
17 เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.4
17 เด็กชายปกรณ์  นิ่มตรง ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
17 เด็กหญิงพราว  จันทรศัพท์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
17 เด็กชายสิรภพ  ศรีโสภณ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
18 เด็กหญิงภัคนันท์  เขียวกำจัด วรรณรัตน์วิทยา ชัยนาท ป.4
18 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.4
18 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์วิชัย อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.4
18 เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.4
18 เด็กหญิงลักษิกา  ม่วงศรีเมืองดี อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.4
18 เด็กชายกิตติภพ  หนุนพงษ์ พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี ป.4
18 เด็กหญิงวรินยุพา  จิระรัตนรังษี ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
18 เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์พิมาน อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.4
19 เด็กหญิงอชิรญา  ยอดสงค์ พาณิชสงเคราะห์ นครสวรรค์ ป.4
19 เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  วงศ์วิทยานันท์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
19 เด็กหญิงธันยพัฒน์  ศรประสิทธิ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.4
20 เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.4
20 เด็กชายพาณิช  อินต๊ะรัตน์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.4
20 เด็กชายธนนันท์  สุทธวิรีสรรค์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.4
20 เด็กชายธนวัฒน์  วัฒนชัยธรรม อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.4
20 เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.4
20 เด็กหญิงเพียงพอ  พงษ์เสือ อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.4
20 เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์ สาธิตฯกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com