อันดับ ชื่อ รร จังหวัด ชั้น คะแนน
1 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทรัพย์รวงทอง วัฒนาชัยนาท ชัยนาท ป.5 56
2 เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 51
3 เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.5 49
4 เด็กชายภูริ  โรจน์สุวณิชกร ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 48
5 เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 47
5 เด็กหญิงสมิตานัน  อ้วนเกลี้ยง ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 47
6 เด็กหญิงอัญชลินทร์  เหลืองวิเศษกาล ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 45
6 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ อนุบาลวัดปิตุลาฯ ฉะเชิงเทรา ป.5 45
7 เด็กชายปรินทร์  พงศ์พงไพรวิน อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 44
7 เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 44
8 เด็กชายอภิมงคล  ธงสิบเจ็ด สาธิตราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ป.5 43
8 เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ป.5 43
8 เด็กหญิงกชพร  เชียงทอง ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 43
9 เด็กชายณัชพล  นิติธรรม อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 42
9 เด็กหญิงอารีรัตน์  โชชัย อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 42
9 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง อนุบาลวัดปิตุลาฯ ฉะเชิงเทรา ป.5 42
10 สิรณัฏฐ์  สิงหาทัศน์ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.5 41
10 เด็กชายจิรภัทร  วราหะ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.5 41
10 เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 41
10 เด็กชายเพชรพงษ์  สิมเมือง อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.5 41
11 เด็กหญิงกุลกัญญา  พันธุ์วรรธนะสิน อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 40
11 เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด สาธิตราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ป.5 40
11 เด็กหญิงภทรมน  เรืองวราพิชญ์ อินทโมลีประทาน สิงห์บุรี ป.5 40
11 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทรวงค์ จ่าการบุญ พิษณุโลก ป.5 40
12 เด็กชายนรภัทร  หวังซื่อกุล ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 39
12 เด็กหญิงปิยชนก  อนันตโสภณ เทศบาล 2 วัดชัยมงคล พิจิตร ป.5 39
13 เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.5 37
13 เด็กชายวชิรวุธ  มั่นศิลป์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 37
13 เด็กหญิงกุลปริยา  รามัญ อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.5 37
14 เด็กชายอธิธัช  สุทธิ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 36
15 เด็กหญิงณภัชนนท์  ปรีชาญาณ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 35
15 เด็กชายศุภณัช  สุพรรณสาร อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 35
15 เด็กหญิงกชณัฐ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 35
15 เด็กหญิงธัญสุดา  เนาวรัตน์พนมมมาศ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.5 35
15 เด็กชายปัณณทัต  จิรธนานันท์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.5 35
15 เด็กชายปุริมปรัชญ์  ทับเกษตร ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 35
15 เด็กชายณัฐนนท์  หวังวิศิษฎ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 35
15 เด็กหญิงรัฐนันท์  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.5 35
16 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวรรค์คณากร อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 34
16 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกิดสุข พาณิชสงเคราะห์ นครสวรรค์ ป.5 34
16 เด็กชายโอปอ  อุ่นทิวากร ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 34
16 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พึ่งเจียม อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.5 34
16 เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย สาธิตฯกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.5 34
16 เด็กชายภูริวัจน์  จิรวัชระวงศ์ วัฒนาชัยนาท ชัยนาท ป.5 34
17 เด็กหญิงกรณัฏฐ์  บุญช่วย อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 33
17 เด็กหญิงปรวิศา  เฉยบัว จ่าการบุญ พิษณุโลก ป.5 33
17 เด็กหญิงวิศรุตา  กำเนิดทรัพย์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.5 33
18 เด็กชายวาทิศ  คงชาญแพทย์ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.5 32
18 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรบุศย์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 32
18 เด็กหญิงธนัญชนก  สุจริตธรรม พาณิชสงเคราะห์ นครสวรรค์ ป.5 32
18 เด็กหญิงสุวภัทร  เชยจันทร์ นรบุตรศึกษา พิจิตร ป.5 32
18 เด็กหญิงพุทธิดา  มาแก้ว อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.5 32
18 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ อนุบาลวัดปิตุลาฯ ฉะเชิงเทรา ป.5 32
18 เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุทธมงมล โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.5 32
18 เด็กหญิงภรัณยา  มั่งกิ่ง อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.5 32
18 เด็กหญิงอธิชา  อินะประสิทธิ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.5 32
18 เด็กหญิงศศิมณี  อินทรประกอบ อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.5 32
18 เด็กหญิงธัญวรัฒน์  ชาญกิจกรณ์ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.5 32
19 เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ อุทัยธานี ป.5 31
19 เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.5 31
19 เด็กชายเกรียงเดช  สุวรรณเวก ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 31
19 เด็กชายคุณัฏฐ์  วิชาพร อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.5 31
20 เด็กชายพิชญ์  ทองสวน อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.5 30
20 เด็กหญิงนรีพิศุทธิ์  ทรัพย์มูล อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.5 30
20 เด็กชายธนธรรม  นิติธรรม ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.5 30
20 เด็กหญิงปพิชญา  ผันน้อย สาธิตฯกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.5 30

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com