อันดับ ชื่อ รร จังหวัด ชั้น
1 เด็กหญิงปทิตตา  บุญศิริ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
2 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  งามประดับเลิศ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
2 เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐอนุกุล ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
3 เด็กชายยศพนธ์  แฝงพงษ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
4 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
5 เด็กหญิงปริญญ์  ณรงค์ตะณุพล โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
5 เด็กหญิงปาณิสรา  บุษบารติ โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก ป.6
5 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก ป.6
5 เด็กชายธนธร  งานสุจริต อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
5 เด็กชายรวิภาส  ถึงสุข ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
5 เด็กชายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
6 เด็กชายภาสวี  ล้อศรีพัฒน์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
7 เด็กหญิงชนัดดา  จำปีเจริญสุข ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ป.6
7 เด็กหญิงปริชยา  ศรีสุเทพ ยอแซฟ พิจิตร ป.6
7 เด็กหญิงนารา  นามธนาสิทธิ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
8 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
8 เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนท์สวัสดิ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
9 เด็กหญิงญาโนบล  สุพรรณไพบูรณ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
9 เด็กชายธนกร  ฉิมปรางค์ จ่าการบุญ พิษณุโลก ป.6
9 เด็กหญิงศิลป์อัปสร  วัฒนวรวิทย์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
9 เด็กชายภูพาน  เผ่าพงษ์จันทร์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
10 เด็กชายธีระนันท์  อัศวสกุลศร โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
10 เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์ อนุบาลลพบุรี ลพบุรี ป.6
10 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงแก้ว อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
10 เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีภัทรวิทย์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
10 เด็กหญิงอภิสรา  ประเสพสุข ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
10 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
10 เด็กหญิงธมนวรรณ  แสงท่านั่ง ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
11 เด็กหญิงศรัญยา  กิจมงคลศักดิ์ ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ป.6
11 เด็กชายชัดเจน  คงมี อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
11 เด็กหญิงนภิสา  ยุทธนาระวีศักดิ์ อนุบาลบางมูลนาก ฯ พิจิตร ป.6
11 เด็กชายจิรภัทร  ทับทิมไทย เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
11 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรัพย์ประโยชน์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
11 เด็กชายวงศ์วริศ  พงศ์ชัยภัทร อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
11 เด็กหญิงธัญญสิริ  รุจิธนพาณิช อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
11 เด็กชายณภัทร  เวชปรีชา ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
12 เด็กชายปภพ  เข็มเงิน อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
12 เด็กหญิงณัฐนรี  จำปี อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
12 เด็กหญิงสุวรา  ใจรัก อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
12 เด็กชายณัฐวรรธน์  พันธุ์ธรรม อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.6
12 เด็กหญิงสุวภัทร  กัมปนยุทธ์ บรรจงรัตน์ ลพบุรี ป.6
12 เด็กหญิงธนพร  ดาวดึงส์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
12 เด็กชายศรุต  อารีรัตนเวช อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
12 เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร อนุบาลวัดปิตุลาฯ ฉะเชิงเทรา ป.6
13 เด็กชายปิยะวัฒน์  นพรัตน์เมธี โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
13 เด็กหญิวพรชนก  สุขารมณ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
13 เด็กชายวรรธนันท์  เดชมโนไพบูลย์ อนุบาลบางมูลนาก ฯ พิจิตร ป.6
13 เด็กหญิงธนภร  โชติกคาม อนุบาลบางมูลนาก ฯ พิจิตร ป.6
13 เด็กหญิงกัญญณัช  งามฉัตรธนกุล เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
13 เด็กหญิงธนนันท์  สังข์ประเสริฐ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
13 เด็กหญิงยศวดี  นิยมไทย อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.6
13 เด็กชายพัฒนศักดิ์  หาญกิจพงษ์พันธ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
13 เด็กหญิงพีรดา  เกียรติสิงห์นคร ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
13 เด็กชายสัญชัย ศรีสุวรรณ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
14 เด็กหญิงณัฐกานต์  สิทธานต์ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
14 เด็กหญิงนันทพรรณ  แก่นพันธ์ อนุบาลเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
14 เด็กหญิงจิณัฐตา  หนูนุ่น ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
14 เด็กหญิงอนรรฆภา  ชำนาญหมอ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
14 เด็กชายปองคุณ  สัณฐิติเมธา ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
14 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญอาจ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
14 เด็กชายธนกฤต  ชัยพงษ์รัตนา ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
14 เด็กหญิงเปมิกา  กังวาลเลิศปัญญา ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
15 เด็กหญิงฐิติกานต์  ตระกูลพันธ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
15 เด็กหญิงอารยา  ชุณหะมณีวัฒน์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
15 เด็กชายน่านฟ้า  ขุนทวี อนุบาลบางมูลนาก ฯ พิจิตร ป.6
15 เด็กหญิงรวิสรา  ปั้นชูศรี อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
15 เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรรักษา พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี ป.6
15 เด็กชายธนพล  วัฒนสุข โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
15 เด็กชายกฤตานนท์  หมั่นการนา อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.6
15 เด็กชายสุวิจักขณ์  สุวิทยาภรณ์ จ่าการบุญ พิษณุโลก ป.6
16 เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้องแก้ว ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงปราชญ์วรรณ  ปรัชญาพันธ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงโยษิตา  นรสิงห์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงซันญ่า  เฮนทิช มารีย์วิทยา นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงปรัชญณันท์  ป้อมใย ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กชายณฐวรพนธ์  ประดิษฐ์สุวรรณ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กชายธนภัทร  อิ่มกระจ่าง จ่าการบุญ พิษณุโลก ป.6
16 เด็กชายวัศศิธร์  จันทร์เพชร ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงศศิกาญจน์  อภิรักษชัยกูร ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงภคพร  สิริชูติวงศ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงรินรดา  พึ่งผล ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงวีธรา  แตงใหญ่ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงวรรณิภา  จิระรัตนรังษี ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
16 เด็กหญิงสิริกร  ศรีบรรเทา ปรียาโชติ นครสวรรค์ ป.6
17 เด็กหญิงชาลิสา  พิบูลย์สวัสดิ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
17 เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชร์ทูล อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
17 เด็กหญิงเกตา  ไตรเดชาพงศ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
17 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก เทศบาลวัดหลวงราชาวาส อุทัยธานี ป.6
17 เด็กชายพสุ  สดายุรัช อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
17 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กรีธาเวช โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
17 เด็กชายภควัต  บังเลา โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
17 เด็กชายเสกข์  แหสมุทร์ สาธิตราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ป.6
17 เด็กชายยศกร  ลือพืช อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
17 เด็กชายสิรภพ  สวัสดิ์ผล อนุบาลลาดยาว นครสวรรค์ ป.6
18 เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี ป.6
18 เด็กหญิงชลลดา  เมืองสอง อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
18 เด็กหญิงกานต์สิรี  ธารทองวงศ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
18 เด็กชายประภากรณ์  ดิเรกวุฒิกุล โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
18 เด็กหญิงณัฐณิชา  แป้นแก้ว โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
18 เด็กชายทวีทรัพย์  สิงห์คำ ศรีวรลักษณ์ กำแพงเพชร ป.6
18 เด็กชายชัชภิพัฒณ์  อินทร์แสง อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
18 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่ำจุ้ย พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี ป.6
18 เด็กหญิงมนสิชา  เกษศิลป์ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.6
18 เด็กชายภาดล  ศรีวงศ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
18 เด็กชายณภัทธ์  รุ่งวัฒนภักดิ์ อนุบาลวัดหนองขุนชาติ อุทัยธานี ป.6
18 เด็กชายธนพนธ์  อัศวรัตน์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
18 เด็กหญิงอภิชญา  อรุณเจริญยิ่ง ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
18 เด็กหญิงพิชญวดี  บุญหนุน ยุวพัฒน์ นครสวรรค์ ป.6
18 เด็กหญิงกันยามาส  ต้นพงศ์พัฒนกุล อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
19 เด็กหญิงอจลารัฏฐ  ศิริทัศนาเวช อนุบาลชัยนาท ชัยนาท ป.6
19 เด็กหญิงพลอยชมพู  วัชรขจร อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
19 เด็กชายพสธร  วิบูลย์วัฒนกิจ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
19 เด็กหญิงธนพร  ชลานันท์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
19 เด็กชายวิมุตติ  ออมสิน เทพประทาน พิจิตร ป.6
19 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็ญศรี ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ป.6
19 เด็กชายสพล  ธิติธนชิต โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
19 เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุงดี จ่าการบุญ พิษณุโลก ป.6
19 เด็กชายธัชกร  นามธนาสิทธิ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ ป.6
19 เด็กชายพิรชัช  เทียมทัน อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
19 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ อนุบาลวัดปิตุลาฯ ฉะเชิงเทรา ป.6
20 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขจิตต์ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
20 เด็กหญิงภูษิตา  ใบไพศาล อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
20 เด็กชายจิรายุ  เจียนิวัตต์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
20 เด็กชายกรกฤต  กองมณี โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
20 เด็กหญิงเข็มอัปสร  สุทธิวรวิทย์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
20 เด็กหญิงณิชา  จุนทการ โพฒิสารศึกษา นครสวรรค์ ป.6
20 เด็กหญิงลภัสรดา  จุลินทร นรบุตรศึกษา พิจิตร ป.6
20 เด็กชายพีรพัฒน์  ชำนาญผา อินทารามวิทยา นครสวรรค์ ป.6
20 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ประยูรรัตน์ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี ป.6
20 เด็กหญิงรัตน์ชนก  ฉัตรแก้ว ลาซาลโชติรวี นครสวรรค์ ป.6
20 เด็กชายธีรภัทร  เกสุดา อนุบาลเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ป.6
20 เด็กชายอรรถพร  เรืองพิจิตร อนุบาลวัดหนองขุนชาติ อุทัยธานี ป.6
20 เด็กชายพชรพล  ทักษี สาธิตฯกำแพงเพชร กำแพงเพชร ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com