อันดับ ชื่อ รร จังหวัด ชั้น
   1 เด็กชายปรมัติ  ตั้งมั่นคงวรกูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   2 เด็กชายธนกฤต  บุศรากุล นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   2 เด็กชายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   3 เด็กหญิงณัฐชยาพร  สินธุรัตนเวช ปัญญารัตน์ กรุงเทพฯ ม.2
   4 เด็กชายจิรัฏฐ์  ภาณุเตชะ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   5 เด็กชายภูเมธ  สุขุมาลไพบูลย์ สาธิต มศว. ปทุมวัน กรุงเทพฯ ม.2
   6 เด็กชายพศวีร์  แฝงพงษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   6 เด็กชายอวัช  สิงห์คำรงค์ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท ม.2
   7 เด็กหญิงกิรณา    สิงห์ขาว นครสวรรค์ นครสวรารค์ ม.2
   8 เด็กหญิงกิตติวรา    อุรุวรรณกุล นครสวรรค์ นครสวรารค์ ม.2
   9 เด็กชายภาสกร  กวางทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   10 เด็กชายศุภกร  ศิริประภาพรชัย นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   10 เด็กหญิงปิยะธิดา    กอบกัยกิจ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   11 เด็กหญิงฐิตารีย์    สุกาวิระ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   11 เด็กชายนวพล    สันติภาพจันทรา นครสวรรค์ นครสวรารค์ ม.2
   12 เด็กหญิงชนากานต์    จิตสุทธิภากร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   12 เด็กชายณัฐชนน    รอดอาวุธ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   12 เด็กหญิงสิรินยา    วงศ์ณิชชากุล นครสวรรค์ นครสวรารค์ ม.2
   13 เด็กหญิงศศิมา  ทัศยานนท์ชัย นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   13 เด็กหญิงจริยาภรณ์    เจนติยานุรักษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   13 เด็กหญิงจีรภัทร์  จิรชาญชัย วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ม.2
   14 เด็กหญิงนันท์นภัส สุขพันธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   14 เด็กชายชยุต  โชติวิชาศิริกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   14 เด็กชายสิปปกรณ์    ประภารวีวรรณ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   14 เด็กหญิงชณากานต์    บุญทรงสันติกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   14 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า    วิบูลรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   15 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ฉัตราภรณ์พงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   15 เด็กหญิงนรรัตน์    ธีระรังสิกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   15 เด็กหญิงณัฐชา  นิยมพัฒนาพาณิชย์ มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ม.2
   16 เด็กชายสรณ์สิริ    หงษ์ษา นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   16 เด็กหญิงสิรินดา    พรมอุทัย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   17 เด็กชายกันตภพ    เพ็งสาตร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   17 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนาภรณ์วงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   17 เด็กชายปารเมศ    ศุภโชคพุฒิกูล นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   17 เด็กหญิงชนิตนันร์    สังข์ธูป นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   17 เด็กชายพศิน    ศรีดิลก นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   17 เด็กชายอาชาไนย  วัฒนวรวิทย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   17 เด็กหญิงโชติกา  เชียสวัสดิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   17 เด็กชายสิขรินทร์  ตันวิมลรัตน์ ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   18 เด็กชายชัยวุฒ  ศรีคัดเค้า นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   18 เด็กชายธนกฤต  ทองศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   18 เด็กหญิงนันทัชพร    ปาดอนไพร นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   18 เด็กหญิงปณิตา    ทองทรงกฤษณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   18 เด็กหญิงวิรจินต์  ขมินธกูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   18 เด็กหญิงสุรัสวดี  คำมา วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ม.2
   19 เด็กชายธรรมสรณ์  กุลเกษตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   19 เด็กชายธนภัทร  กรรัศมีโชติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   19 เด็กชายณฐกฤษณ์  ถันเฝ้า นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   19 เด็กชายพีรณัฐ  พิลา นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   19 เด็กหญิงรวินท์นิภา  ศรีทิพย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   19 เด็กหญิงชัญญา    พัฒนพงษ์ศักดิ์ นครสวรรค์ นครสวรารค์ ม.2
   19 เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธาพิทักษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   19 เด็กชายภาณุพงศ์  ชิตตรงธรรม นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   19 เด็กหญิงพรชนก  ชาตินันท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   20 เด็กหญิงบัวชมพู    เจริญสุวรรณ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   20 เด็กชายธีรวัจน์  วงศ์วัชรานนท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.2
   20 เด็กหญิงศิริวรรณ    อึ้งชิมอิ่ม นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   20 เด็กชายชนสิษฎ์  วิชชุตารัช นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.2
   20 เด็กหญิงญาตาวี  บุญเพ็ง วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ม.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com