อันดับ ชื่อ รร จังหวัด ชั้น
   1 เด็กชายธีร์    อิทธิพานิชพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.3
   2 เด็กหญิงเขมินทรา    สุรกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   3 เด็กหญิงไอลดา  ศักดิ์เศรณี วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ม.3
   4 เด็กชายทัตพงศ์  เมฆลอย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   5 เด็กหญิงม่านฟ้า    ลีลาพร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   6 เด็กหญิงพรหมชนก คงสิบ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   6 เด็กชายภูมิภัทร    บุญศรีโรจน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   7 นายพีรติ  ว่องไว วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ม.3
   8 เด็กหญิงนภัสกร  ศุภรวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   8 เด็กหญิงญณินชญา    อุ่นจิตต์วรรธนะ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   8 เด็กชายธนวัฒน์    หวังสมบูรณ์ศิริ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   8 เด็กหญิงสวรส  เกิดทองทวี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   9 เด็กหญิงสุปวีณ์    บรรณคร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   9 เด็กชายปารินทร์    คงอินทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.3
   10 เด็กชายภูริช    ธีระโกศล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   10 เด็กหญิงณหทัย    ลิ้มวีระประจักษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   10 เด็กชายณภัทร    วิบูลย์วัฒนกิจ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.3
   10 เด็กชายพันธวัช  พันธวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.3
   10 เด็กชายสุกฤษฎิ์  รุกขชาติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   10 เด็กชายพลัฏฐ์  โกวิท นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   10 เด็กชายศรัณย์  วรรณพงษ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   10 เด็กชายชัช  พันธุ์เขียน นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   11 เด็กชายพีรณัฐ  ปัญญามัง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   11 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ยงวิทยากุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   11 เด็กหญิงจุฑาภัทร์    ร่มพยอม นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   11 เด็กชายภาคสัณห์  จันทร์เปีย  นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   11 เด็กชายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย ม.3
   12 เด็กหญิงปรีด์เปรม    อภิรักษชัยกูร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   12 เด็กชายอธิราช  ทองลอย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   13 เด็กหญิงภัทรนันท์  มีเครือ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   13 เด็กหญิงอภัสรา    ภู่ศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   13 เด็กหญิงนัชชา  พัฒนพังษ์ศักดิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   13 เด็กหญิงวิมลรัตน์    แจ่มดี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   13 เด็กหญิงพิมพ์วิชญา    คงชาญแพทย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   13 นางสาวพันธิตรา  อาสาสรรพกิจ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท ม.3
   13 นางสาวจิราภา  หมื่นฤทธิ์ วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ม.3
   14 เด็กหญิงโปรดปราน  จันแปงเงิน นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   14 เด็กชายธนพล    เพชรรุ่งรัศมี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   14 เด็กชายศุภณัฐ    เนียรภาค นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   14 เด็กหญิงณัฐนิช    จึงเจริญพานิชย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   14 เด็กหญิงพรนภัส    เอกเศรษฐ์สกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   15 เด็กชายรณชัยยุทธ  บุตตวงค์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   15 เด็กหญิงอัญชิสา  ขุนณรงค์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   15 เด็กหญิงปณิดา    พุ่มวิวัฒนศิริกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   15 เด็กชายปณชัย    ยืนยง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   15 เด็กหญิงเขมจิรา    วงศ์บุญธรา นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   16 เด็กหญิงศุภิสรา    แสนทวีสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   16 เด็กหญิงกชมน    ทองจั่น นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   16 เด็กหญิงเบญญาภา  ทรัพย์สอาด นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   16 เด็กหญิงกกันตา    คำภาพัก นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   16 เด็กชายกิตติพศ    อรรถสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   16 เด็กหญิงนันท์นภัส  บรรณวัฒน์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี ม.3
   16 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แก่นแก้ว ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   16 เด็กชายวรโชติ  จันทร์อร่าม นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   16 เด็กหญิงภัคนิษฐ์  วนิชย์ถนอม วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ม.3
   16 เด็กหญิงพศิกา  ศรีนวล ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   17 เด็กหญิงธรลักษณื  ประทุมมา นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   17 เด็กหญิงภาสินี    รักพานิชมณี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   17 เด็กหญิงพณิชา    วิบูลรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   17 เด็กหญิงกมลชนม์    เขียนประเสริฐ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.3
   17 เด็กหญิงชมลวรรณ    บุตรศรีคุ้ย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   17 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ศรีดีชัย นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.3
   17 เด็กหญิงพรหมพร  บุญอาจ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.3
   17 เด็กชายเชาวมินทร์  ยอดบริบูรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์  ม.3
   17 เด็กชายรัญชน์    จันทราพิพัฒน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   18 เด็กหญิงพรรษชล  สายคุณากร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   18 เด็กหญิงนันทชพร    พรายพร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   18 เด็กชายวณิช    บุญช่วย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   18 เด็กหญิงพาขวัญ    พิมพ์เมือง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   18 เด็กหญิงอภิชญา    ยอดนิล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   18 เด็กหญิงพรพิทักษ์    ประจักษ์รัตนกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   18 เด็กหญิงธนัชพร    มาสสุข นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   18 เด็กชายพันธกานต์    ฑีฆะภรณ์ นครสวรรค์ นครสวรารค์ ม.3
   19 เด็กชายภูริณัฐ    จันทร์เสรีวัฒน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   19 เด็กหญิงกนกณัฏฐ์    จีนมหันต์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   19 เด็กหญิงธนัชพร    จันทร์อินทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   19 เด็กชายวฤธ    เนียมหุ่น นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงอรนลิน    สุวรรณาสน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กชายณภัทร    ใจมอย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงหทัยภัทร    ชมวรกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงพิมพ์นารา    วิวัฒน์พาณิชย์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงนิธิชา    หลินภัทรชัย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงลดาวัลย์    ภู่พันธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงชุติมณฑน์    ประทีป นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    คงฤทธิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กชายพุฒิกรณ์    สาคร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงภูริชญา    จันทร์เทศ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงปรัษฐา    เรียมศรีสกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กชายพุทธิ์นันธ์    กรรัศมีโชติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงปิยาภัฏ  สงวนศักดิ์เกษร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  แก้วแดง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.3
   20 นางสาวเบญญาภา  พุฒิพรกุล วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ ม.3
   20 เด็กชายธีรพงศ์  ศรีเจริญ ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com