ชื่อ - สกุล  จากโรงเรียน จังหวัด ระดับชั้น
ม.4
นายเอกธนัช  โอภาสทิพากร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวศิรภัสสร  เตชาพิสุทธิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นายวชิรกร  วิภาศรีนิมิต นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวธนพร  สิงหทัศน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวพรรวินท์ ภู่ตระกูล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นายปูรณ์  สุนทรวรเศรษฐ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวณัฐนิชา  นาคฉ่ำ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นายยศพนธ์  ขำสุวรรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาววีรดา  มานิโช นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวจินต์จุฑา  จินใจตรง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นายอภิภู  กลิ่นเจริญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวกุลธิดา  ศิริชาติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวปัณฑิกา  จันทราช นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นายเนติพล  กล่ำภู่ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวกวิตา  อภิสิทธิ์วิทยา นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นายภาคิน  ประสาทแก้ว นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวดนิตา  วัชรภูธนกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นายกฤษฏ์  บำรุงศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวภวมัย  กุลรัตนาวิโรจน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วมณี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นายแทนไท  ทองเปรม นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวปานวิภา  ชาตินันท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวแพรวา  สันติภาพจันทรา นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวทักษพร  ศรีเผือก นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวณัฐรัตน์  พิทักษ์ธานิน นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาวนิภารัตน์  โพธิ์ทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4
นางสาววรกมล  คำรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.4

 

นักเรียนที่จะได้รับเกียรติบัตร จะต้องได้คะแนนสอบตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com