ชื่อ - สกุล  จากโรงเรียน จังหวัด ระดับชั้น
 
นายชาคริต  เติมเกษมศานต์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวชนัญฑิตา  โลเกศกระวี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวปัณฑ์  จันทร์เพ็ญ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวฐิติรัตน์  ศรีสุเทพ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายเสฏฐวุฒิ  พูลหน่าย มัธยมสาธิตมน. พิษณุโลก ม.5
นายนิติพัฒน์  เอี่ยมละออ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวปพิชญา  พรหมบุตร นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายธนทร  สิงห์ทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายพันธกรณ์  รัตนโชติทีปกร มัธยมสาธิตมน. พิษณุโลก ม.5
นางสาวพิมพ์ลภัส  โตเสาวลักษณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายชนบดี  นพรัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายศราธิวัตติ์  วรรณทอง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวรัญชนา  พรหมานนท์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวปิยนันท์ โตสุโขวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวศิริวรรณ  ห้อยสัน ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท ม.5
นายภัทรพงศ์  หร่ายลอย ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท ม.5
นางสาวศุภรดา  หงษ์ไทย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายเมธา เอมถนอม       พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก ม.5
นางสาวดวงพร  ลิ้นทองคำ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายกฤษฎินทร์  นุสติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาววณิชยา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายสมชัย  แจ่มจันทร์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวอภันตรี  อาจธัญญกรณ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวพิชชาภรณ์  ธัญญาวุฒิ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวนวพร  ศรีชูวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวศุภิสรา  ภักดีไทย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวชาลิสา  จั่นผ่อง นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายสหัสวรรษ  หิริโอ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวสุภาพร  เพ็ญภู่ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายภัคพล  แสงมณี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายกวีพจน์  อินทริต นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายอติกันต์  อินทร์ชิดจุ้ย นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายกรณัฐ  พานิชกิจ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายธนพัฒน์ รัตน์เถลิงศักดิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายอภิมุข  เสริมวิทยวงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวมนัญชยา  พรมโชติ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นายพีรณัฐ  พิริยะธนวัฒน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวกัญจน์ณิตตา  ธนตระกลศรี นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวงามตา  สาดเจริญวัฒนา นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวนฤมล  สุวาท นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาวฐิติพร  น้ำมลิวรรณ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5
นางสาววีรดา  คงเพชรศักดิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์ ม.5

 

นักเรียนต้องได้คะแนนตั้งแต่ 20 เป็นต้นไป จึงจะได้เกียรติบัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com