นายนเรศ  ปัญสุทธิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายกษิดิศ  เอกธรรมชลาลัย นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายชนะภูมิ  เบญจชลฤทธิ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาวรินรดี  คุเณนทราศัย นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาวนันทิกานต์  ฤทธิ์บำรุง นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายพรมพัชร์  ชัยศรีชุติชัย นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาววราลี  กษมาเมธีพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายภูริ  วัชรขจร นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาวณัฐชนน  วิเชียรกัลยารัตน์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาวณัฐปัณพร  ณัฐชลิตพงศ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายกิตติธัช  ยังฉิม นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายจิรายุส  แต๋ตวง นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายพงศ์เดช  ตั้งสิทธิโชค นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาววรรณิศา  สินสำอาง นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายสิริดนย์  แจ้งโห้ นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายมนตรี  วชิระสัมพันธ์ นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาวศตพร  ศิลปเวชกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาววรันต์ภรณ์  ภากรณ์วีรวัชร นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาวปิยะธิดา  หัสโนดาต นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาวนวิดา  นวกุล นครสวรรค์ นครสวรรค์
นายพงศภัค  บุญเติม นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาวพิชญา  วินัยพานิช นครสวรรค์ นครสวรรค์
นางสาวรณิดา  นักรบ นครสวรรค์ นครสวรรค์

 

นักเรียนที่จะได้รับเกียรติบัตร จะต้องได้คะแนน 20 เป็นต้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com