รายชื่อผู้ได้รับทุนการสอบภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา smart english

รับโล่พร้อมเงินรางวัลได้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 8.00 น.

ณ โรงเรียนนครสวรรค์

 

รายชื่อผู้ได้รับทุน ระดับประถมศึกษา

1.เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทรัพย์รวงทอง วัฒนาชัยนาท 5,000 บาท ป.5
2.เด็กหญิงปทิตตา  บุญศิริ ยุวพัฒน์ 3,000 บาท ป.6
3.เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์ อนุบาลนครสวรรค์ 2,000 บาท ป.5
3.เด็กหญิงพิมพ์ลดา  งามประดับเลิศ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 2,000 บาท ป.6
3.เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐอนุกุล ยุวพัฒน์ 2,000 บาท ป.6

 

รายชื่อผู้ได้รับทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.เด็กชายปรมัติ  ตั้งมั่นคงวรกูล นครสวรรค์ ม.2 5,000 บาท   
2.เด็กชายธีร์    อิทธิพานิชพงศ์ นครสวรรค์ ม.3 3,000 บาท   
3.เด็กชายธนกฤต  บุศรากุล นครสวรรค์ ม.2 2,000  บาท   
3.เด็กชายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม นครสวรรค์ ม.2 2,000  บาท   

รายชื่อผู้ได้รับทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.นายชาคริต  เติมเกษมศานต์ นครสวรรค์ ม.5 5,000 บาท
2.นายนเรศ  ปัญสุทธิ์ นครสวรรค์ ม.6

3,000 บาท

3.นางสาวชนัญฑิตา  โลเกศกระวี นครสวรรค์ ม.5 2,000 บาท

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com