เรียน   คุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่านทราบค่ะ

         

       ตามที่ประชุมฝ่ายบริหารงบประมาณ ได้แจ้งให้คุณครูกรอกแบบรายงานการประเมินตนเอง (Teacher Self Assessment Report :T-SAR) ประจำปีการศึกษา 2559

             โดยกำหนดไฟล์ที่จะต้องส่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

       1. ไฟล์  word ส่งวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ภายในเวลา 16.00 น.

 

         ดาวน์โหลดไฟล์  T SAR ส่วนที่ 1 ได้ที่นี่

          โดยส่งไฟล์ที่คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระฯ

          หรือส่งที่เมล์คุณครูสมพิศ สะบายแท้  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                         

 

     

       2. ไฟล์ excel ส่งภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ภายในเวลา 16.00 น.

           าวน์โหลดไฟล์  Excel  ส่วนที่ 2 ได้ที่นี่ คลิ้กๆๆ
           
ที่ต้องกรอกผลการเรียนและอื่น ๆ 

 

          ขอความร่วมมือท่านส่งงานตามกำหนดเวลา
เนื่องจากกลุ่มสาระจะต้องนำไฟล์ส่งงานประกันคุณภาพ

เพื่อหลอมรวมข้อมูล จัดทำเอกสารเล่ม SAR ของโรงเรียน  
ขอบคุณค่ะ...อโณทัย  สินธุรัตน์
 

 

          

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com