013

 

                                                   รางวัลการแข่งขันสอบภาษาอังกฤษชิงทุนระดับประเทศ

 

สมาร์ท อิงลิช  (Smart English) ครั้งที่ 1/2559

 

รางวัล มี 2 ประเภท
1. รางวัลช่วงชั้น    :  มี    3  อันดับ (รางวัลที่ 1, 2, 3 ) เงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน  และโล่รางวัลแก่โรงเรียน 

 

2. รางวัลแต่ละชั้น  :  มี  20  อันดับ  (อันดับที่ 1  -20)  มีเกียรติบัตร

 

1. รางวัลช่วงชั้น

                                   ประถม

 

รางวัลที่ 1           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 2           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 3           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

                                  มัธยมต้น

 

รางวัลที่ 1           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 2           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 3           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

                                มัธยมปลาย

 

รางวัลที่ 1           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 2           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 3           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

  

2. รางวัลแต่ละชั้น

รางวัลชั้น   ป.4 ป.5 ป.6    นักเรียนที่ได้คะแนนอันดับที่ 1-20   ได้รับเกียรติบัตร            

รางวัลชั้น   ม.1 ม.2 ม.3    นักเรียนที่ได้คะแนนอันดับที่ 1-20   ได้รับเกียรติบัตร             

รางวัลชั้น   ม.4 ม.5 ม.6    นักเรียนที่ได้คะแนนอันดับที่ 1-20   ได้รับเกียรติบัตร   

 

       

รายชื่อผู้ได้รับทุน ระดับประถมศึกษา

1.เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทรัพย์รวงทอง วัฒนาชัยนาท 5,000 บาท ป.5
2.เด็กหญิงปทิตตา  บุญศิริ ยุวพัฒน์ 3,000 บาท ป.6
3.เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์ อนุบาลนครสวรรค์ 2,000 บาท ป.5
3.เด็กหญิงพิมพ์ลดา  งามประดับเลิศ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 2,000 บาท ป.6
3.เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐอนุกุล

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com