013

 

                                                   รางวัลการแข่งขันสอบภาษาอังกฤษชิงทุนระดับประเทศ

 

สมาร์ท อิงลิช  (Smart English) ครั้งที่ 1/2559

 

รางวัล มี 2 ประเภท
1. รางวัลช่วงชั้น    :  มี    3  อันดับ (รางวัลที่ 1, 2, 3 ) เงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียน  และโล่รางวัลแก่โรงเรียน 

 

2. รางวัลแต่ละชั้น  :  มี  20  อันดับ  (อันดับที่ 1  -20)  มีเกียรติบัตร

 

1. รางวัลช่วงชั้น

                                   ประถม

 

รางวัลที่ 1           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 2           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 3           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

                                  มัธยมต้น

 

รางวัลที่ 1           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 2           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 3           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

                                มัธยมปลาย

 

รางวัลที่ 1           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 2           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

รางวัลที่ 3           นักเรียนได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000  และเกียรติบัตร             โรงเรียนได้รับโล่รางวัล

  

2. รางวัลแต่ละชั้น

รางวัลชั้น   ป.4 ป.5 ป.6    นักเรียนที่ได้คะแนนอันดับที่ 1-20   ได้รับเกียรติบัตร            

รางวัลชั้น   ม.1 ม.2 ม.3    นักเรียนที่ได้คะแนนอันดับที่ 1-20   ได้รับเกียรติบัตร             

รางวัลชั้น   ม.4 ม.5 ม.6    นักเรียนที่ได้คะแนนอันดับที่ 1-20   ได้รับเกียรติบัตร   

 

       

รายชื่อผู้ได้รับทุน ระดับประถมศึกษา

1.เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทรัพย์รวงทอง วัฒนาชัยนาท 5,000 บาท ป.5
2.เด็กหญิงปทิตตา  บุญศิริ ยุวพัฒน์ 3,000 บาท ป.6
3.เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์ อนุบาลนครสวรรค์ 2,000 บาท ป.5
3.เด็กหญิงพิมพ์ลดา  งามประดับเลิศ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 2,000 บาท ป.6
3.เด็กชายนนทพัทธ์  เศรษฐอนุกุล