กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

 

1

jo

นางสาวอโณทัย  สินธุรัตน์

nicky

นางสาวธนาภรณ์  พัฒนาธรชัย

jinda

ดร.จินดา          ยัญทิพย์  

chartchai

นายชาติชาย     เกียรติพิริยะ

sasiwan

นางศศิวรรณ        เสือแก้ว

p tew

นางพูลสุข            กฤชเฟื่องฟู

prisana

นางปริศนา          ชูพินิจ 

jutamas

นางจุฑามาศ        แสงประทีปทอง

t1

นางอาทิตยา     พรหมแก้ว

10 

baby

นางรัชนี   บุญค้ำ

11 

chompoo

นางสาวชมพูนุท    อ่อนเลิศ

12 

porn

นางสาววราภรณ์    คงหอม

13 

nitya

นางนิตยา             หมั่นกิจ

14 

saeng

นางแสงสุรีย์         ธรรมปรัชญา

15 

nok

นางสมพิศ             สะบายแท้

16

dr.lak

ดร.นงลักษณ์       แพงเรือน 

17

oui

นางณัชชารีย์        เจริญฉัตรารมณ์

18

nam

นางปนิดา   นามโสวรรณ์

19

jaae

นางสาวกฤษณา    บุญชื่น

20

am

นางสาวสุขุมาล    จันทร์พุฒิพงศ์

21

mach

นางสาวอาจรีย์     โพพา

22

ton

นายวิทยา    โกวิโท

23

lookpla

นางสาวปุญชรัสมิ์   สนธิรักษ์

24

kaek

นางลาภิสรา วงศ์หล้า

25 นางวราภรณ์  ศรีดาวงษ์
26 Mr.Aaron    Duncan

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com