โรงเรียนนครสวรรค์

                                         แบบรายงานบุคลากรและหน้าที่รับผิดชอบการสอน

                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                                    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

             ครูผู้สอน

รหัสวิชา

     รายวิชา

       ชั้น

จำนวนชั่วโมง

1. นางสาวอโณทัย สินธุรัตน์

อ33102

ภาษาอังกฤษ 6

6/1, 6/2, 6/9, 6/10, 6/11,6/12 (12)

       12

2. นางพูลสุข       กฤชเฟื่องฟู

อ33204

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/15 (15)

6/4   (1)

6/4   (1)

     17

3. นางศศิวรรณ   เสือแก้ว

อ33204

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

6/6, 6/8, 6/10, 6/12, 6/14 (15)

6/10   (1)

6/10   (1)

     17

4. นางปริศนา    ชูพินิจ

อ33204

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

6/5, 6/7, 6/9, 6/11, 6/13 (15)

6/11 (1)

6/11 (1)

     17

5. นายชาติชาย   เกียรติพิริยะ

อ22102

ภาษาอังกฤษ 4

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 (12)

     12

6. นางจุฑามาศ แสงประทีปทอง

อ31204

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/11 (12)

4/2   (1)

4/2   (1)

     14

7. นางอาทิตยา     พรหมแก้ว

อ21202

อ32204

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

ลูกเสือ-เนตรนารี

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,1/6 (12)

5/1, 5/2 (4)

1/2   (1)

1/2   (1)

ม.1 (1)

     19

8. นางสาวชมพูนุท อ่อนเลิศ

อ32204

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9,

5/10   (16)

5/4   (1)

5/4   (1)

       18

9. นางแสงสุรีย์    ธรรมปรัชญา

อ31102

ภาษาอังกฤษ 2

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/9, 4/10,
4/11, 4/12 (16)

4/4 (1)

4/4 (1)

   18

10. นางรัชนี          บุญค้ำ

อ21102

ภาษาอังกฤษ 2

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

ลูกเสือ-เนตรนารี

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,
1/11 (16)

1/3   (1)

1/3 (1)

ม.1 (1)

    19

             ครูผู้สอน

รหัสวิชา

     รายวิชา

       ชั้น

จำนวนชั่วโมง

11. นางสาววราภรณ์ คงหอม

อ23102


อ33102

ภาษาอังกฤษ 6


ภาษาอังกฤษ 6

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

ลูกเสือ-เนตรนารี

3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11,
3/12 (14)
6/13 (2)

3/6   (1)

3/6   (1)

ม.3   (1)

     19

12. นางนิตยา        หมั่นกิจ

อ22202

อ32204

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

ลูกเสือ-เนตรนารี

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 (12)

5/11, 5/12 (4)

2/2   (1)
2/2 (1)

ม.2 (1)

     19

13. นางสมพิศ สะบายแท้

อ21202

อ22102

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษ 4

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

ลูกเสือ-เนตรนารี

1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 (12)

2/8, 2/10 (4)

1/10 (1)
1/10 (1)

ม.1  (1)

       19

14. นางนงลักษณ์ แพงเรือน

อ23202

อ31204

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

ลูกเสือ-เนตรนารี

3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5,3/6 (12)
4/9, 4/10(4)

3/5 (1)
3/5 (1)

ม.3 (1)

   19

15. นางวราภรณ์   ศรีดาวงษ์

อ 23202
31204

ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน

ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11,3/12 (12)

4/12, 4/13(4)

4/12 (1)
4/12 (1)

   18

16. นางณัชชารีย์   เจริญฉัตรารมย์

อ 21102
อ 31204

ภาษาอังกฤษ 2

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

1/8, 1/9, 1/10, 1/12 (8)
4/1, 4/6, 4/8, 4/15   (8)
4/15 (1)
4/15 (1)

   18

17. นางสาวกฤษณา   บุญชื่น

31102

อ 32204

ภาษาอังกฤษ 2

ภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/13, 4/14, 4/15
(14)

5/15 (2)

4/5 (1)

4/5 (1)

   18

             ครูผู้สอน

รหัสวิชา

     รายวิชา

      ชั้น

จำนวนชั่วโมง

18. นางปนิดา นามโสวรรณ์

อ 22102

อ 32102

ภาษาอังกฤษ 4

ภาษาอังกฤษ 4

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

2/12 (2)

5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/10, 5/12, 5/14

(14)

5/2 (1)
5/2 (1)

   18

19. นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์

อ32102

ภาษาอังกฤษ 4

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

5/5, 5, 6/, 5/7, 5/8, 5/9, 5/11, 5/13, 5/15 (16)

5/5 (1)

5/5 (1)

    18

20. นางสาวลาภิสรา วงค์หล้า

21202
จ 31202
จ 32202
จ 33202

ภาษาจีน 2

ภาษาจีน 2

ภาษาจีน 4

ภาษาจีน 6

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

1/6, 1/10     (4)
4/13, 4/14   (4)
5/13, 5/14 (4)
6/13, 6/14   (4)

4/14 (1)

4/14 (1)

   18

21. นายวิทยา       โกวิโท

อ 33102

ภาษาอังกฤษ 6

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8,
6/14, 6/15   (16)

5/12 (1)
5/12 (1)

    18

22. นางสาวอาจรีย์ โพพา

อ 22202
32204

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

ลูกเสือ-เนตรนารี

2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12 (12)

5/13, 5/14 (4)
2/7 (1)
2/7 (1)
ม.2 (1)

   19

23. นางสาวปุญชรัสมิ์ สนธิรักษ์

อ 22102
อ 23102

ภาษาอังกฤษ 4
ภาษาอังกฤษ 6

หน้าที่พลเมือง

โครงงาน

ลูกเสือ-เนตรนารี

2/7, 2/9, 2/11   (6)

3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 (10)

2/9   (1)
2/9 (1)
ม.2 (1)

   19

24. Ms Zhong Wei

จ 21202

จ 31202
จ 32202
จ 33202

ภาษาจีน 2
ภาษาจีน 2

ภาษาจีน 4
ภาษาจีน 6

1/6, 1/7, 1/8, 1/9 (8)
4/14 (2)

5/14 (2)
6/13 (2)

    14

25. Ms.Zheng Wei

จ 21202
31204
จ 33202

ภาษาจีน 2
ภาษาจีนฟัง -พูด
ภาษาจีน 6

1/10, 1/11, 1/12 (6)
4/14 (2)

6/14 (2)

    10

             ครูผู้สอน

รหัสวิชา

     รายวิชา

       ชั้น

จำนวนชั่วโมง

26. นายกลวัช เกษมโชค

ญ 31202

ภาษาญี่ปุ่น 2

4/14

   2

27. Ms.Sarah Elzabeth

อ 21102

อ 23102

ภาษาอังกฤษ 2

ภาษาอังกฤษ 6

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 (12)
3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6   (6)

    18

28. Mr.David Israelsson

อ 22102

อ 23102

ภาษาอังกฤษ 4

ภาษาอังกฤษ 6

2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6,
2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12 (12)
3/7, 3/8, 3/9,3/10,3/11, 3/12   (6)

    18

29. F3

  

อ 31204

อ 32203

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษฟัง – พูด    

4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,
4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11,
4/12, 4/13, 4/15   (14)

5/13, 5/14                   (4)

       18

30. Mr.Lucius Kennedy

อ 31203

อ 32204

ภาษาอังกฤษฟัง – พูด

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

    

4/14                   (2)
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6,
5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11,
5/12, 5/13, 5/14, 5/15   (15)

       17

31. นายชิตะปัญญา

     องค์วิเศษไพบูลย์

อ 31204

อ 31203

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษฟัง – พูด    

4/14 (3)

4/13 (4)

       5

         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com