รายชื่อครู 2.2561

                                                                                                

                                        

ที่

               ชื่อ – สกุล

       

1

นางสาวอโณทัย สินธุรัตน์

       

2

นางพูลสุข     กฤชเฟื่องฟู

       

3

นางศศิวรรณ เสือแก้ว

       

4

นางปริศนา       ชูพินิจ

       

5

นายชาติชาย เกียรติพิริยะ

       

6

นางจุฑามาศ แสงประทีปทอง

       

7

นางอาทิตยา     พรหมแก้ว

       

8

นางสาวชมพูนุท อ่อนเลิศ

       

9

นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญา

       

10

นางรัชนี บุญค้ำ

       

11

นางสาววราภรณ์ คงหอม

       

12

นางนิตยา หมั่นกิจ

       

13

นางสมพิศ สะบายแท้

       

14

นางนงลักษณ์     แพงเรือน

       

15

นางวราภรณ์   ศรีดาวงษ์

       

16

นางณัชชารีย์     เจริญฉัตรารมย์

       

17

นางสาวกฤษณา บุญชื่น

       

18

นางปนิดา นามโสวรรณ์

       

19

นางสาวสุขุมาล จันทร์พุฒิพงศ์

       

20

นายวิทยา โกวิโท

       

21

นางสาวอาจรีย์ โพพา

       

22

นางสาวปุญชรัสมิ์ สนธิรักษ์

       

23

นายชิตะปัญญา องค์วิเศษไพบูลย์

       

24

Mr.David Israelsson

       

25

Ms.Sarah Elzabeth Schefers

       

26

Mr.Lucius Kennedy

       

27

Ms.Zhong Wei

       

28

Ms.Zheng Wei

       

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com