โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 โปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program)

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนครสวรรค์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาคเรียนที่ 1

 

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

ชั่วโมง (หน่วยกิต)

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

ชั่วโมง (หน่วยกิต)

วิชาพื้นฐาน

วิชาพื้นฐาน

31101

ภาษาไทย 1

2 (1.0)

31102

ภาษาไทย 2

2 (1.0)

31101

คณิตศาสตร์ 1

2 (1.0)

31102

คณิตศาสตร์ 2

2 (1.0)

30104

ชีววิทยาพื้นฐาน

      3 (1.5)

30103

เคมีพื้นฐาน

      3 (1.5)

31101

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 1

1 (0.5)

31104

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2

1 (0.5)

31102

หน้าที่พลเมือง 1

1 (0.5)

31105

หน้าที่พลเมือง 2

1 (0.5)

31103

ประวัติศาสตร์ 1

1 (0.5)

31106

ประวัติศาสตร์ 2

1 (0.5)

31101

สุขศึกษาและพลศึกษา 1

1 (0.5)

31102

สุขศึกษาและพลศึกษา 2

1 (0.5)

31101

ศิลปะ 1

1 (0.5)

31102

ศิลปะ 2

1 (0.5)

31101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1

1 (0.5)

31102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

1 (0.5)

31101

ภาษาอังกฤษ  1

2 (1.0)

31102

ภาษาอังกฤษ  2

2 (1.0)

                 รวม

7.5

                 รวม

7.5

วิชาเพิ่มเติม

วิชาเพิ่มเติม

30205

ภาษาและวัฒนธรรม

2 (1.0)

30206

วัฒนธรรมท้องถิ่นอาเซียน

2 (1.0)

31201

ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด

2 (1.0)

31203

ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด

2 (1.0)

31202

ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน

3 (1.5)

31204

ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน

3 (1.5)

31201

หลักภาษาจีน 1

2 (1.0)

31202

หลักภาษาจีน 2

2 (1.0)

31203

ภาษาจีน ฟัง –พูด

2 (1.0)

31204

ภาษาจีน ฟัง –พูด

2 (1.0)

31201

ภาษาญี่ปุ่น 1

2 (1.0)

31202

ภาษาญี่ปุ่น 2

2 (1.0)

31201

พลานามัย 1

1 (0.5)

31202

พลานามัย 2

1 (0.5)

รวม

7.0

รวม

7.0

                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      (60)

                             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                    (60)

313901

กิจกรรมแนะแนว

20

313901

กิจกรรมแนะแนว

20

313901

        กิจกรรมนักเรียน
        - ชุมนุม
        - โครงงาน
        - นศท

30

313901

กิจกรรมนักเรียน

         - ชุมนุม
         - โครงงาน
         - นศท

30

313901

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

10

313901

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

10

 

รวม

60

 

รวม

60

 

รวมทั้งหมด

14.5

 

รวมทั้งหมด

14.5

                                                                  

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 โปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program)

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนครสวรรค์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาคเรียนที่ 1

 

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

ชั่วโมง (หน่วยกิต)

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

ชั่วโมง (หน่วยกิต)

วิชาพื้นฐาน

วิชาพื้นฐาน

32101

ภาษาไทย 3

2 (1.0)

32102

ภาษาไทย 4

2 (1.0)

32101

คณิตศาสตร์ 3

2 (1.0)

32102

คณิตศาสตร์ 4

2 (1.0)

30105

โลกพื้นฐาน

      1 (0.5)

30106

ดาราศาสตร์

      1 (0.5)

32102

ประวัติศาสตร์ 3

1 (0.5)

32104

ประวัติศาสตร์ 4

1 (0.5)

32103

เศรษฐศาสตร์ 1

1 (0.5)

32105

เศรษฐศาสตร์ 2

1 (0.5)

32101

สุขศึกษาและพลศึกษา 3

1 (0.5)

32102

สุขศึกษาและพลศึกษา 4

1 (0.5)

32101

ศิลปะ 3

1 (0.5)

32102

ศิลปะ 4

1 (0.5)

32101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

1 (0.5)

32102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

1 (0.5)

32101

ภาษาอังกฤษ  3

2 (1.0)

32102

ภาษาอังกฤษ  4

2 (1.0)

                 รวม

6.0

                 รวม

6.0

วิชาเพิ่มเติม

วิชาเพิ่มเติม

30203

อาเซียนศึกษา

1 (0.5)

30208

เหตุการณ์ปัจจุบัน 1

1 (0.5)

32201

ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด

2 (1.0)

32203

ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด

2 (1.0)

32202

ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน

3 (1.5)

32204

ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน

3 (1.5)

32201

หลักภาษาจีน 3

2 (1.0)

32202

หลักภาษาจีน 4

2 (1.0)

32203

ภาษาจีน อ่าน -เขียน

2 (1.0)

32204

ภาษาจีน อ่าน -เขียน

2 (1.0)

32201

ภาษาญี่ปุ่น 3

2 (1.0)

32202

ภาษาญี่ปุ่น 4

2 (1.0)

32201

พลานามัย 3

1 (0.5)

32202

พลานามัย 4

1 (0.5)

รวม

6.5

รวม

6.5

                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      (60)

                             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                    (60)

313901

กิจกรรมแนะแนว

20

313901

กิจกรรมแนะแนว

20

313901

        กิจกรรมนักเรียน
        - ชุมนุม
        - โครงงาน
        - นศท

30

313901

กิจกรรมนักเรียน

         - ชุมนุม
         - โครงงาน
         - นศท

30

313901

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

10

313901

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

10

 

รวม

60

 

รวม

60

 

รวมทั้งหมด

12.5

 

รวมทั้งหมด

12.5

                                                                

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 โปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program)

ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนครสวรรค์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ภาคเรียนที่ 1

 

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

ชั่วโมง (หน่วยกิต)

รหัสวิชา

รายวิชา/กิจกรรม

ชั่วโมง (หน่วยกิต)

วิชาพื้นฐาน

วิชาพื้นฐาน

33101

ภาษาไทย 5

2 (1.0)

33102

ภาษาไทย 6

2 (1.0)

33101

คณิตศาสตร์ 5

2 (1.0)

33102

คณิตศาสตร์ 6

2 (1.0)

30101

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1

      2 (1.0)

30102

ฟิสิกส์พื้นฐาน 2

      2 (1.0)

33101

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 3

      1 (0.5)

33103

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 4

      1 (0.5)

33102

ภูมิศาสตร์ 1

1 (0.5)

33104

ภูมิศาสตร์ 2

1 (0.5)

33105

หน้าที่พลเมือง 3

1 (0.5)

33106

หน้าที่พลเมือง 4

1 (0.5)

33101

สุขศึกษาและพลศึกษา 5

1 (0.5)

33102

สุขศึกษาและพลศึกษา 6

1 (0.5)

33101

ศิลปะ 5

1 (0.5)

33102

ศิลปะ 6

1 (0.5)

33101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5

1 (0.5)

33102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

1 (0.5)

33101

ภาษาอังกฤษ  5

2 (1.0)

33102

ภาษาอังกฤษ  6

2 (1.0)

                 รวม

7.0

                 รวม

7.0

วิชาเพิ่มเติม

วิชาเพิ่มเติม

33201

ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด

2 (1.0)

33203

ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด

2 (1.0)

33202

ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน

3 (1.5)

33204

ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน

3 (1.5)

33201

หลักภาษาจีน 5

2 (1.0)

33202

หลักภาษาจีน 6

2 (1.0)

33203

วัฒนธรรมจีน 1

2 (1.0)

33204

วัฒนธรรมจีน 2

2 (1.0)

33201

ภาษาญี่ปุ่น 5

2 (1.0)

33202

ภาษาญี่ปุ่น 6

2 (1.0)

I 33201

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

2 (1.0)

I 33202

การสื่อสารและการนำเสนอ

2 (1.0)

รวม

6.5

รวม

6.5

                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      (60)

                             กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                    (60)

313901

กิจกรรมแนะแนว

20

313901

กิจกรรมแนะแนว

20

313901

        กิจกรรมนักเรียน
        - ชุมนุม
        - โครงงาน
        - นศท

30

313901

กิจกรรมนักเรียน

         - ชุมนุม
         - โครงงาน
         - นศท

30

313901

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

10

313901

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์

10

 

รวม

60

 

รวม

60

 

รวมทั้งหมด

13.5

 

รวมทั้งหมด

13.5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com