คลิ้ปกิจกรรมแคมป์

 

1.https://youtu.be/frPvs0GUAhk

2.https://youtu.be/8B9GAtQFATw

3.https://youtu.be/aYH6mXMT_NY

4.https://youtu.be/pZDY_O_T9ng

5.https://youtu.be/AVlycWpKQ2M

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครสวรรค์
โทรศัพท์ 08-8524-4782 E-Mail : anothai.sn@gmail.com